September 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 10 409 miljoner kronor i september. Det är 1 274 miljoner kronor (13,9 procent) högre än motsvarande period 2020. För de första tre kvartalen uppgår utfallet för utgiftsområdet till 67 819 miljoner kronor, vilket är 4 334 miljoner kronor (6,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet uppgår hittills i år till 3 515 miljoner kronor. Det är 1 287 miljarder kronor (57,8 procent) högre än samma period 2020 och beror främst på att Skolverket fått mer medel att betala ut i form av statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.  

Utfallet för anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling uppgår till 6 181 miljoner kronor hittills i år, vilket är 1 341 miljoner kronor (27,7 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Statsbidraget används bland annat till personalinsatser, kompetensutveckling och elevhälsa i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Utfallet för anslag 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning uppgår till 2 471 miljoner kronor för de första tre kvartalen. Det är 505 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på pågående expansion av yrkeshögskolan.

Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 1 100 miljoner kronor till och med september i år. Det är 193 miljoner kronor (14,9 procent) lägre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på tillfälliga satsningar under 2020 på bland annat bristyrkesutbildningar. Motsvarande satsningar har inte gjorts hittills under 2021.

Anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation har anvisats totalt ytterligare 150 miljoner kronor i ändringsbudget 2021. Dels för att möjliggöra uppföljningsstudier av vacciner mot covid-19, dels för att möjliggöra kunskap och forskning inom området långtidscovid.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet är noll kronor hittills i år, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan upphörde vid halvårsskiftet 2020 och i någon mån ersattes av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 10 409 1 274 67 819 4 334 93 852
1:1 Statens skolverk 93 12 798 55 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 473 267 3 515 1 287 4 917
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 298 0 3 860 - 1 3 903
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 7 5 224 168 750
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 - 8 2 121 101 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 3 089 668 6 181 1 341 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 45 - 33 1 860 - 566 4 807
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 350 43 2 471 505 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 18 1 528 141 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 199 10 1 739 45 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 1 758 134 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 1 791 49 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 1 780 125 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 284 35 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 473 113 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 311 29 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 183 86 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 909 19 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 310 90 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 786 20 1 056
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 287 39 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 1 045 132 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 360 76 1 834
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 292 14 2 788 193 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 1 - 5 1 100 - 193 1 511
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 227 3 2 050 39 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 532 21 4 960 380 7 146
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 26 - 8 874 - 100 1 117
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 650 125 14 473 977 19 713
1:2 Statens skolinspektion 37 3 323 18 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 63 - 8 533 12 770
1:4 Sameskolstyrelsen 2 0 38 - 2 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 49 - 2 200 - 11 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 3 116 - 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 0 62 - 3 110
1:11 Skolforskningsinstitutet 1 0 16 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 9 9 19 1 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 53 - 1 103 - 5 163
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 5 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 0 96 6 139
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 1 115 1 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 4 145 13 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 596 35 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 575 45 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 319 7 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 573 52 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 207 11 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 103 10 905 71 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 5 283 13 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 670 47 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 232 17 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 489 52 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 208 11 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 799 65 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 203 11 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 221 24 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 81 2 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 520 44 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 109 10 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 160 4 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 41 2 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 92 14 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 31 - 4 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 433 41 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 75 8 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 364 29 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 76 10 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 397 38 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 85 3 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 343 32 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 71 11 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 344 31 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 67 15 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 276 35 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 47 4 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 320 33 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 66 8 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 135 8 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 16 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 - 5 52 2 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 - 1 9 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 108 5 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 16 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 359 29 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 85 16 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 29 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 1 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 38 1 354 23 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 69 26 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 14 369 - 20 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 10 1 124 - 4 183
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 27 3 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 41 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 35 2 299 17 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 42 10 50
3:9 Sunet 0 - 3 33 - 4 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 - 1 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 29 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 1 1 3 2 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 81 - 1 89
4:1 Internationella program - 2 - 2 63 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 3 3 30 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 24 - 7 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt