September 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

 Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 561 miljoner kronor i september, vilket är 1 625 miljoner kronor lägre jämfört med september 2020. Det lägre utfallet avser framför allt anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Utfallet för perioden januari-september uppgår till 87 308 miljoner kronor. Det är 1 819 miljoner kronor (2,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår till 32 154 miljoner kronor för perioden januari-september. Det är 1 019 miljoner kronor (3,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. De högre utgifterna avser  framför allt den tillfälliga ersättningen till anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna infördes i april 2020 och gällde till och med september 2021.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Den tillfälliga ersättningen för försäkrade som fått ett karensavdrag samt förebyggande sjukpenning för riskgrupper ingår inte i beräkningen. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under september.

Sjukpenningtalet för september uppgår till 9,07 dagar, vilket är 3,0 procent lägre än sjukpenningtalet för september 2020.

Sjukpenningtalet för kvinnor i september var 81,6 procent högre än sjukpenningtalet för män. I september 2020 var sjukpenningtalet för kvinnor 83,9 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår till 30 664 miljoner kronor för perioden januari-september. Det är 1 416 miljoner kronor (4,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som tidigare fått sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 458 miljoner kronor i september, vilket är 1 533 miljoner kronor lägre jämfört med september 2020. Det beror främst på den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som infördes 2020 med anledning av coronapandemin. Ersättningen beräknas för viss andel av den sjuklönekostnad som arbetsgivare har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i september avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i augusti. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i september och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats arbetsgivarnas skattekonton i september påverkar den kassamässiga korrigeringen.

För perioden januari-september uppgår utfallet till 13 115 miljoner kronor. Det är 1 319 miljoner kronor (9,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Utfallet omfattar tillfällig ersättning för höga sjuklönekostnader under nio månader, medan motsvarande period för 2020 endast omfattar utfall för den tillfälliga ersättningen under fyra månader.

Riksdagen beslutade den 23 juni att den tillfälliga ersättningen för kostnader för sjuklön utöver det normala bör förlängas till och med september 2021.

Sjukpenningtalet, antal dagar
September 2021 September 2020 Förändring %
Samtliga 9,07 9,35 -3,0
- Kvinnor 11,77 12,19 -3,4
- Män 6,48 6,63 -2,3

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 561 - 1 625 87 308 - 1 819 117 330
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 556 107 32 154 1 019 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 376 - 147 30 664 - 1 416 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 192 - 20 1 798 - 141 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 59 - 18 1 817 43 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 458 - 1 533 13 115 - 1 319 19 850
2:1 Försäkringskassan 810 - 10 6 740 28 9 232
Övriga anslag 110 - 5 1 019 - 33 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 102 - 6 942 - 38 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 28 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 49 4 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt