September 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 73,8 miljarder kronor i september, vilket är 17,7 miljarder kronor lägre än samma månad 2020. Det beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade utgifterna med 22,4 miljarder kronor i september då Riksbanken återbetalade lån i Riksgäldskontoret med 17,1 miljarder kronor.

Utgifterna för utgiftsområden exklusive räntor ökade dock med 3,0 miljarder kronor för samma period. Vilket främst avser hälso- och sjukvård, utbildning och universitetsforskning, avgiften till EU. Utgifterna för ekonomisk trygghet vid ålderdom ökade också.

För de första tre kvartalen uppgår utgifterna till 802,4 miljarder kronor. Det är 47,9 miljarder kronor (5,6 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 163 - 52 11 653 351 16 638
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 6 129 7 148
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 130 5 759 1 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 - 7 645 24 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 12 5 59 4 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 1 81 1 118
2:5 Riksrevisionen 26 - 2 234 - 8 352
3:1 Sametinget 6 2 42 6 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 565 25 5 806 154 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 255 19 2 643 329 4 031
6:1 Allmänna val och demokrati 8 - 1 82 - 15 122
6:2 Justitiekanslern 5 0 43 4 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 11 1 83 2 122
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 14 1 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 126 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 3 104 - 2 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:1 Mediestöd 59 - 103 754 - 158 1 032
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 33 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 16 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 176 10 12 338 - 208 17 534
1:1 Statskontoret 8 - 1 68 - 2 102
1:2 Kammarkollegiet 7 0 62 14 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 3 2 13 5 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 911 2 10 103 69 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 8 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 50 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 127 6 198
1:9 Statistiska centralbyrån 43 - 8 422 - 30 586
1:10 Bidragsfastigheter 30 15 179 18 341
1:11 Finansinspektionen 51 1 474 6 655
1:12 Riksgäldskontoret 27 2 234 2 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 8 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 64 10 505 41 758
1:16 Finansmarknadsforskning 5 - 3 21 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 6 - 2 63 - 2 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 11 0 - 104
3 Skatt, tull och exekution 1 006 26 9 075 388 12 819
1:1 Skatteverket 651 9 5 939 218 8 409
1:2 Tullverket 180 12 1 600 92 2 300
1:3 Kronofogdemyndigheten 175 6 1 536 78 2 110
4 Rättsväsendet 4 680 849 41 071 3 291 56 748
1:1 Polismyndigheten 2 673 653 22 141 1 843 30 488
1:2 Säkerhetspolisen 146 19 1 219 100 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 132 5 1 309 72 1 809
1:4 Ekobrottsmyndigheten 64 4 566 32 775
1:5 Sveriges Domstolar 422 - 5 4 641 236 6 471
1:6 Kriminalvården 895 167 7 739 747 10 504
1:7 Brottsförebyggande rådet 16 4 121 15 172
1:8 Rättsmedicinalverket 42 3 365 28 510
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 31 - 4 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 8 0 77 7 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 259 0 2 670 221 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 9 1 52 - 29 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 0 11 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 32 4 68
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 16 2 21
1:17 Domarnämnden 1 0 6 1 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 6 0 72 18 244
5 Internationell samverkan 130 - 172 1 456 - 288 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 79 - 149 1 053 - 287 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 13 - 20 89 - 21 165
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 10 2 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 3 8 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 5 1 37 4 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 0 52 11 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 21 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 14 0 19
1:9 Svenska institutet 9 - 4 82 - 15 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 1 6 2 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 14 - 1 89 8 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 5 149 - 713 40 383 927 71 257
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 3 142 42 26 550 1 414 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 79 - 7 826 278 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 1 255 - 712 6 147 - 1 009 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 107 - 14 453 - 5 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 25 4 218 64 296
1:7 Officersutbildning m.m. 20 4 186 10 251
1:8 Försvarets radioanstalt 96 - 12 953 95 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 24 2 174 3 237
1:10 Nämnder m.m. 0 0 5 0 7
1:11 Försvarets materielverk 93 13 1 254 125 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 8 1 11
2:1 Kustbevakningen 101 3 944 27 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 - 53 10 - 44 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 - 1 0 - 15 28
2:4 Krisberedskap 32 1 881 - 16 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 397 0 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 125 10 1 017 - 17 1 525
2:7 Statens haverikommission 4 1 34 1 69
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 37 6 273 13 410
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 45 0 67
7 Internationellt bistånd 2 750 - 308 33 555 - 124 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 2 599 - 332 32 275 - 258 44 963
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 130 18 1 099 95 1 586
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 9 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 15 5 131 39 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 3 0 29 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 0 11 0 21
8 Migration 494 - 165 5 979 - 1 191 9 268
1:1 Migrationsverket 266 - 30 2 964 - 244 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 139 - 98 1 879 - 807 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 3 115 - 1 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 52 - 5 574 - 30 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 11 - 5 106 - 27 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 10 - 13 151 - 49 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 11 - 8 109 - 34 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 - 4 82 0 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9 513 2 624 109 840 42 046 129 633
1:1 Socialstyrelsen 38 - 3 508 - 13 771
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2 - 5 63 1 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 - 1 111 0 154
1:4 Tandvårdsförmåner 610 - 80 4 898 704 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 786 145 23 493 1 375 31 873
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 3 184 2 276 44 991 32 985 39 481
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 40 8 267 - 60 513
1:8 Bidrag till psykiatri 48 25 2 009 - 35 2 164
1:9 Läkemedelsverket 17 5 130 25 184
1:10 E-hälsomyndigheten 8 - 2 60 4 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 0 0 2 241 - 654 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 31 4 580 59 764
2:1 Folkhälsomyndigheten 37 3 433 97 610
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 68 2 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 16 0 69 0 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 9 1 67 0 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 - 1 41 0 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 4 - 1 23 2 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 37 29 769 66 833
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 10 - 2 95 - 6 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 103 116 18 019 392 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet 286 89 8 526 6 904 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 101 - 34 886 - 79 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 40 25 680 228 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 3 4 24 7 38
5:1 Barnombudsmannen 1 - 1 20 1 27
5:2 Barnets rättigheter 21 21 114 48 137
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 28 3 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 55 2 444 - 5 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 561 - 1 625 87 308 - 1 819 117 330
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 556 107 32 154 1 019 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 376 - 147 30 664 - 1 416 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 102 - 6 942 - 38 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 192 - 20 1 798 - 141 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 28 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 59 - 18 1 817 43 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 458 - 1 533 13 115 - 1 319 19 850
2:1 Försäkringskassan 810 - 10 6 740 28 9 232
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 49 4 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 3 510 456 27 528 29 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 165 - 26 10 551 - 262 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 771 - 49 7 070 - 460 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 893 10 7 913 153 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 101 3 900 21 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 508 508 508 508 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 72 11 586 69 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 363 256 75 316 - 245 104 139
1:1 Barnbidrag 2 728 - 4 24 896 17 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 3 883 276 35 011 - 409 47 653
1:3 Underhållsstöd 231 7 1 975 13 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 1 0 7 0 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 83 0 763 - 19 1 019
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 311 - 31 2 942 - 30 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 6 053 379 8 071
1:8 Bostadsbidrag 454 - 35 3 669 - 196 5 741
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 348 - 344 4 746 - 2 172 7 956
1:1 Etableringsåtgärder - 3 - 3 107 - 34 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 312 - 363 3 486 - 2 185 6 195
1:3 Hemutrustningslån 2 - 1 24 - 8 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 11 1 91 3 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 - 1 79 2 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 16 20 415 36 574
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 2 56 6 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 27 4 28
4:1 Åtgärder mot segregation 1 0 450 4 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 12 - 2 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 406 - 669 70 284 7 657 106 299
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 680 9 5 654 345 7 849
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 623 - 714 35 619 6 358 52 703
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 802 134 8 526 3 810 12 366
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 625 32 14 408 136 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 8 0 83 8 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 133 35 901 88 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 - 2 34 4 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 57 2 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 44 1 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 66 - 90 645 - 1 974 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 277 - 6 2 523 - 343 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 100 - 79 1 061 - 785 1 675
2:1 Arbetsmiljöverket 52 0 496 18 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 1 24 2 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 0 33 - 1 37
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 36 3 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 2 - 1 24 4 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 18 18 111 15 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 5 - 33
15 Studiestöd 3 027 90 19 216 1 516 28 804
1:1 Studiehjälp 383 7 3 067 65 4 389
1:2 Studiemedel 2 288 83 13 654 1 355 20 681
1:3 Avsättning för kreditförluster 231 - 2 1 344 26 2 060
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 84 - 54 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 3 0 37 - 2 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 18 - 4 27
1:7 Studiestartsstöd 42 5 335 134 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 77 - 3 666 - 6 927
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 11 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 10 409 1 274 67 819 4 334 93 852
1:1 Statens skolverk 93 12 798 55 1 157
1:2 Statens skolinspektion 37 3 323 18 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 63 - 8 533 12 770
1:4 Sameskolstyrelsen 2 0 38 - 2 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 473 267 3 515 1 287 4 917
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 49 - 2 200 - 11 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 1 298 0 3 860 - 1 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 3 116 - 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 14 0 62 - 3 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 7 5 224 168 750
1:11 Skolforskningsinstitutet 1 0 16 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 9 9 19 1 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 - 8 2 121 101 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 53 - 1 103 - 5 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 3 089 668 6 181 1 341 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 5 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 45 - 33 1 860 - 566 4 807
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 0 96 6 139
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 350 43 2 471 505 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 1 115 1 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 18 4 145 13 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 172 18 1 528 141 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 199 10 1 739 45 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 1 758 134 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 1 791 49 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 1 780 125 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 284 35 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 473 113 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 311 29 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 183 86 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 909 19 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 310 90 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 786 20 1 056
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 596 35 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 287 39 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 1 045 132 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 360 76 1 834
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 575 45 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 319 7 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 573 52 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 207 11 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 103 10 905 71 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 5 283 13 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 670 47 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 232 17 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 489 52 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 208 11 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 799 65 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 203 11 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 221 24 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 81 2 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 520 44 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 109 10 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 160 4 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 41 2 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 92 14 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 31 - 4 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 433 41 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 75 8 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 364 29 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 76 10 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 397 38 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 85 3 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 343 32 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 71 11 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 344 31 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 67 15 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 276 35 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 47 4 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 320 33 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 66 8 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 135 8 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 16 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 - 5 52 2 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 - 1 9 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 108 5 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 16 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 359 29 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 85 16 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 29 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 17 1 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 292 14 2 788 193 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 1 - 5 1 100 - 193 1 511
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 38 1 354 23 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 227 3 2 050 39 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 69 26 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 532 21 4 960 380 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 14 369 - 20 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 10 1 124 - 4 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 26 - 8 874 - 100 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 1 27 3 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 41 2 57
3:7 Kungl. biblioteket 35 2 299 17 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 42 10 50
3:9 Sunet 0 - 3 33 - 4 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 - 1 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 29 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 1 1 3 2 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 81 - 1 89
4:1 Internationella program - 2 - 2 63 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 3 3 30 0 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 7 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 24 - 7 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 544 - 433 18 402 3 705 22 720
1:1 Statens kulturråd 3 - 1 33 - 8 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 19 0 2 776 1 791 3 280
1:3 Skapande skola 0 - 1 200 16 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 9 6 37 10 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 3 - 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 28 - 432 1 392 - 229 1 782
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 - 1 11 1 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 1 1 048 - 66 1 127
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 0 0 214 14 228
2:3 Statens musikverk 9 1 85 9 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 8 - 27 132 16 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 2 90 9 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 52 3 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 7 - 7 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 7 4 36 13 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 10 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 40 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 12 - 3 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 10 - 113 613 183 881
6:1 Riksarkivet 27 - 11 324 - 2 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 23 - 3 208 12 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 - 2 168 10 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 134 - 38 1 013 - 26 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 292 - 51 297
8:3 Bidrag till vissa museer 2 0 88 - 12 92
8:4 Forum för levande historia 4 0 37 5 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 9 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 0 0 74 15 107
10:1 Filmstöd 0 0 949 396 949
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 3 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 1 18 2 24
11:5 Stöd till taltidningar 5 3 24 4 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 0 34 3 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 2 2 289 52 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 431 1 445 3 922
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 76 45 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 178 172 189 - 69 222
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 524 153 4 770
14:2 Bidrag till tolkutbildning 15 6 40 9 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 79 - 34 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 147 0 193
15:1 Spelinspektionen 6 - 2 52 - 4 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 277 18 4 043 1 005 5 592
1:1 Bostadspolitisk utveckling 1 - 1 9 - 4 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 - 1 43
1:4 Boverket 22 0 216 0 353
1:5 Statens geotekniska institut 4 2 34 0 55
1:6 Lantmäteriet 58 4 499 20 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 3 - 3 36 39 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 167 16 3 014 946 3 150
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 0 16 - 5 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 3 2 10 3 37
2:1 Konsumentverket 13 - 1 127 3 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 5 0 39 1 55
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 21 4 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 17 0 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
19 Regional utveckling 264 18 1 998 38 4 178
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 109 3 922 13 1 809
1:2 Transportbidrag 34 - 37 245 - 41 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 121 52 831 66 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 1 106 507 10 504 3 030 16 299
1:1 Naturvårdsverket 59 14 431 19 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 24 0 211 7 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 37 27 1 660 726 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 221 125 545 68 1 147
1:5 Miljöforskning 0 - 10 77 0 99
1:6 Kemikalieinspektionen 20 - 2 199 - 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 13 - 1 221 - 3 272
1:8 Klimatbonus 0 - 169 2 909 1 480 2 910
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 20 1 213 18 295
1:10 Klimatanpassning 6 1 52 - 4 118
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 225 198 928 139 1 405
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 1 31 - 32 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 2 22 - 7 47
1:14 Skydd av värdefull natur 136 97 824 146 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 19 7 187 8 252
1:16 Klimatinvesteringar 150 149 990 340 1 915
1:17 Klimatpremier 18 10 117 33 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 26 21 36 33 150
1:19 Industriklivet 37 27 128 96 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 3 1 25 3 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 1 72 3 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 78 11 628 - 43 1 089
21 Energi 240 64 2 206 159 4 694
1:1 Statens energimyndighet 29 7 244 15 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 - 7 16 - 136 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 3 0 15 5 25
1:4 Energiforskning 155 46 878 - 49 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 33 33 450
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 0 108 9 153
1:7 Energiteknik 26 25 613 177 1 722
1:8 Elberedskap 13 - 5 181 57 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 19 - 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 1 1 99 51 140
22 Kommunikationer 5 416 - 887 45 242 683 76 323
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 2 343 - 617 19 172 767 30 819
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 426 245 18 218 - 103 28 708
1:3 Trafikverket 96 - 4 945 - 10 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 8 8 234 158 294
1:7 Trafikavtal 86 - 9 645 - 137 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 6 2 56 14 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 89 17 628
1:11 Trängselskatt i Stockholm 63 - 343 1 487 466 2 239
1:12 Transportstyrelsen 186 - 10 1 617 56 2 233
1:13 Trafikanalys 5 0 41 - 2 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 9 - 2 964 - 123 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 118 2 861 - 58 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 11 - 1 78 20 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 3 000
1:19 Lån till körkort 4 4 34 34 151
1:20 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 130 130 130
2:1 Post- och telestyrelsen 6 0 49 8 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 18 4 93 3 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 4 - 1 9 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 0 40 - 13 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 11 6 86 40 1 820
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 10 10 103 103 151
2:7 Digital förvaltning 4 4 34 34 68
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 25 0 - 551
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 - 210 37 - 172
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 695 10 6 734 - 423 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 50 9 355 8 545
1:2 Insatser för skogsbruket 19 - 2 153 14 725
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 14 2 118 5 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 0 94 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 7 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 29 18 348 265 393
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 26 - 19 53
1:8 Statens jordbruksverk 44 - 6 432 - 5 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 6 2 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 3 3 224 - 12 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 10 10 27 - 17 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 0 7 - 11 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 - 2 59 - 8 167
1:14 Livsmedelsverket 7 - 2 188 10 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 22 12 97 - 8 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 43 - 3 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 130 - 21 1 231 - 496 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 99 - 18 848 - 525 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 1 0 208 199 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 0 4 0 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 5 2 83 - 12 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 621 132 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 53 3 448 26 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 18 86 17 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 2 2 18 18 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 2 281 - 1 505 23 300 - 18 512 94 759
1:1 Verket för innovationssystem 22 0 191 5 270
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 301 62 1 862 73 3 533
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 1 069 310 1 054
1:4 Tillväxtverket 86 34 635 332 1 162
1:5 Näringslivsutveckling 19 - 10 419 68 971
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 0 44 1 65
1:7 Turistfrämjande 0 - 10 155 40 155
1:8 Sveriges geologiska undersökning 17 1 163 - 9 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 6 0 14
1:11 Bolagsverket 5 0 38 8 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 117 3 165
1:14 Konkurrensforskning 2 - 2 5 1 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 1 7 - 11 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 0 - 3 625 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 1 19
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 0 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 212 - 40 279
1:21 Patent- och registreringsverket 30 1 246 8 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 656 - 1 440 5 987 - 24 074 17 725
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 128 128 1 755 1 755 10 701
1:24 Omställningsstöd 717 - 252 8 533 5 968 40 401
1:25 Researrangörslån 29 29 111 111 679
1:26 Stöd till handelsbolag 42 42 314 314 2 537
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 147 - 108 594 202 9 080
1:28 Evenemangsstöd 23 23 23 23 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 4 1 24 1 36
2:2 Kommerskollegium 6 - 1 65 4 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 3 - 5 346 - 18 350
2:4 Investeringsfrämjande 1 1 94 27 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 3 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 0 95 71 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 063 114 928 - 9 918 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 111 384 20 777 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 3 537 41 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 2 250
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 652 - 257 - 2 257 - 5 369 165
1:1 Räntor på statsskulden - 1 653 - 222 - 2 345 - 5 362 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 - 35 87 - 5 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 4 312 1 588 41 566 9 657 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 4 312 1 588 41 566 9 657 45 037
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 93 937 2 723 884 233 38 545 1 297 929
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 95 590 2 980 886 491 43 914 1 297 843
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 22 379 - 21 958 - 96 470 - 84 778 14 881
Kassamässig korrigering 2 221 1 487 14 600 - 1 713 278
Totala utgifter 73 779 - 17 748 802 363 - 47 946 1 313 088
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt