Augusti 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 427 miljoner kronor i augusti, vilket är 92 miljoner kronor (17,7 procent) lägre än i augusti 2020. 

Utfallet för de första åtta månaderna uppgår till 5 484 miljoner kronor, vilket är 1 026 miljoner kronor (15,8 procent) lägre jämfört med samma period 2020. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 620 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 88 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 30,5 procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 214 miljoner kronor.

Antal asylsökande m.m. augusti 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande augusti 1 092 1 056 36 3,4
- varav män (inkl. pojkar) 673 627 46 7,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 419 429 -10 -2,3
- varav ens. barn och unga 72 39 33 84,6

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-augusti 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-augusti 6 884 9 034 -2 150 -23,8
- varav män (inkl. pojkar) 4 333 5 465 -1 132 -20,7
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 551 3 569 -1 018 -28,5
- varav ens. barn och unga 313 312 1 0,3
- varav pojkar 233
- varav flickor 80

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-augusti 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-augusti 62 143 61 332 811 1,3
-varav asyl 7 386 6 007 1 379 23,0
-varav anhöriga till asylsökande 2 077 4 146 -2 069 -49,9
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 390 5 477 -3 087 -56,4
-varav arbetsmarknad 18 236 14 885 3 351 22,5
-varav anhöriga, arbetsmarknad 8 535 8 458 77 0,9
-varav övriga 8 351 7 046 1 305 18,5
-varav anhöriga, övriga 15 168 15 313 -145 -0,9

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i augusti 2021
Augusti 2021 Augusti 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 24 237 34 867 -10 630 -30,5
- varav ensamkommande barn och unga 515 688 -173 -25,1

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 427 - 92 5 484 - 1 026 9 268
1:1 Migrationsverket 244 - 3 2 699 - 214 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 110 - 72 1 740 - 708 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 44 - 1 522 - 25 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 5 - 2 95 - 22 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 8 - 2 141 - 36 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 10 - 6 98 - 27 324
Övriga anslag 5 - 6 190 6 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 0 115 2 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 - 6 75 5 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt