Augusti 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 702 miljoner kronor i augusti. Det ska jämföras med utfallet i augusti 2020 som var ett överskott på 1 513 miljoner kronor. Skillnaden är 811 miljoner kronor och avser främst högre valutakursförluster.

Utfallet för perioden januari-augusti uppgår till ett överskott på 605 miljoner kronor. Det är en skillnad på 5 112 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020, då utgifterna uppgick till 4 507 miljoner kronor. Det högre utfallet förklaras främst av lägre valutakursförluster samt lägre kursförluster.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna i augusti blev 614 miljoner kronor vilket är 1 143 miljoner kronor högre jämfört med augusti 2020 då valutakursvinsterna uppgick till 529 miljoner kronor. För perioden januari-augusti uppgår valutakursförlusterna till 276 miljoner kronor, vilket är 1 725 miljoner kronor (86,2 procent) lägre jämfört med motsvarade period 2020.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna i augusti blev 145 miljoner kronor, vilket är 72 miljoner kronor högre jämfört med augusti 2020. För perioden januari-augusti uppgår kursförlusterna till 976 miljoner kronor, vilket är 3 100 miljoner kronor (76,1 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.  

Tabell 1: Räntor på statsskulden i augusti 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall augusti 2021 Utfall augusti 2020 Skillnad aug 2021 - aug 2020 Utfall jan-aug 2021 Utfall jan-aug 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor -461 -233 -229 5 858 6 196 -339
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 476 817 -342 1 151 1 955 -805
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -949 -815 -134 -7 038 -6 839 -199
Summa räntor -935 -230 -704 -29 1 313 -1 342
Räntor på in- och utlåning (*) -527 -827 300 -1 914 -2 942 1 028
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 614 -529 1 143 276 2 002 -1 725
Kursförluster (+)/vinster (-) 145 74 72 976 4 075 -3 100
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -703 -1 513 810 -692 4 448 -5 140

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. - 702 811 - 605 - 5 112 165
1:1 Räntor på statsskulden - 703 810 - 692 - 5 140 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 86 30 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt