Augusti 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 683 miljoner kronor i augusti, vilket är 154 miljoner kronor (29,1 procent) högre än i augusti 2020.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 038 miljoner kronor, vilket är 433 miljoner kronor (6,7 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utgifterna inom anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med totalt 982 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020. Utgifterna för anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar verkar åt det andra hållet och har ökat med 247 miljoner kronor hittills i år jämfört med motsvarande period 2020. Utgifterna har ökat framför allt på grund av utbrott av fågelinfluensa och spridning av viruset Sars-CoV-2 hos minkar.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 683 154 6 038 - 433 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 11 - 21 304 - 1 545
1:2 Insatser för skogsbruket 40 26 134 16 725
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 15 5 319 247 393
1:8 Statens jordbruksverk 20 5 388 1 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 1 221 - 15 7 159
1:14 Livsmedelsverket 12 2 181 12 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 58 - 64 1 101 - 475 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 32 - 34 748 - 507 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 214 214 208 199 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 438 114 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 53 13 395 23 696
Övriga anslag 44 - 12 602 - 47 1 368
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 15 3 104 2 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 1 - 9 83 - 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 6 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 15 10 26 - 19 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 2 7 1 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 5 17 - 28 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 1 6 - 11 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 5 54 - 6 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 5 0 75 - 20 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 43 - 2 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 3 - 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 - 3 78 - 14 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 0 83 35 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 16 16 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt