Augusti 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 721 miljoner kronor i augusti. Det är 192 miljoner kronor (36,2 procent) högre än i augusti 2020. Utgifterna för anslaget 1:19 Industriklivet blev 58 miljoner kronor i augusti, vilket är 54 miljoner kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Anslagsposten används för utbetalning av bidrag, bland annat för åtgärder som bidrar till att minska industrins utsläpp av växthusgaser. Målet med satsningen är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp.  

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 399 miljoner kronor, vilket är 2 523 miljoner kronor (36,7 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på högre utgifter för anslaget 1:8 Klimatbonus. Hittills i år har bonuspremier betalats ut för 76 572 klimatbonusbilar, vilket kan jämföras med helåret 2020, då bonus betalades ut för totalt 57 137 bilar. Det beror också på att utgifterna för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur är 700 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna avser kostnader och bidrag för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m., och uppgår till 1 623 miljoner kronor hittills i år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 721 192 9 399 2 523 16 299
1:1 Naturvårdsverket 31 - 3 372 4 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 14 9 187 8 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 27 22 1 623 700 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 1 - 6 324 - 57 1 147
1:8 Klimatbonus 260 28 2 909 1 649 2 910
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 66 53 703 - 59 1 405
1:14 Skydd av värdefull natur 25 9 689 49 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 47 - 22 840 191 1 915
1:19 Industriklivet 58 54 91 68 750
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 92 26 550 - 54 1 089
Övriga anslag 100 23 1 112 23 2 311
1:5 Miljöforskning 9 9 77 10 99
1:6 Kemikalieinspektionen 20 0 178 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 7 5 208 - 2 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 5 192 17 295
1:10 Klimatanpassning 3 - 1 45 - 5 118
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 5 30 - 33 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 0 - 2 21 - 5 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 7 167 1 252
1:17 Klimatpremier 0 - 3 100 23 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 9 11 150
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 - 2 22 3 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 1 62 2 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt