Augusti 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 611 miljoner kronor i augusti, vilket är 16 miljoner kronor (1,0 procent) högre än augusti 2020.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 11 162 miljoner kronor, vilket är 218 miljoner kronor (1,9 procent) lägre än samma period 2020. Utfallet för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 235 miljoner kronor lägre hittills i år jämfört med samma period 2020. Det beror främst på att staten under 2020 betalade ett kapitaltillskott till den Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 611 16 11 162 - 218 17 534
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 364 16 9 191 67 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 47 - 2 380 - 22 586
1:11 Finansinspektionen 55 5 424 5 655
1:12 Riksgäldskontoret 23 - 1 208 0 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 57 3 441 31 758
Övriga anslag 64 - 5 517 - 63 966
1:1 Statskontoret 7 - 1 60 - 1 102
1:2 Kammarkollegiet 4 - 1 54 13 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 10 3 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 45 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 112 4 198
1:10 Bidragsfastigheter 21 1 149 2 341
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 2 2 17 6 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 57 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 8 0 - 93
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt