Augusti 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 404 miljoner kronor i augusti, vilket är 148 miljoner kronor (58,0 procent) högre än i augusti 2020. Det är framför allt utgifterna för anslaget 10:1 Filmstöd som blev 124 miljoner kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Filmstödet har betalats ut till Stiftelsen Svenska Filminstitutet enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 17 859 miljoner kronor, vilket är 4 137 miljoner kronor (30,1 procent) högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 13:1 Stöd till idrotten är sammantaget 3 236 miljoner kronor högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för ersättningar och bidrag till konstnärer samt filmstöd har också bidragit till det högre utfallet hittills i år jämfört med motsvarande period föregående år. För anslaget 13:5 Insatser för den ideella sektorn är utfallet 12 miljoner kronor, vilket är 241 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2020. Det beror på återbetalningar av bidrag, främst för insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer.

Flera anslag inom utgiftsområdet anvisats extra medel i ändringsbudget, bland annat anslagen 1:2 och 13:1 som anvisats ytterligare 1 691 och 1 955 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av spridningen covid-19.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 404 148 17 859 4 137 22 720
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 80 79 2 757 1 791 3 280
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 5 2 1 365 203 1 782
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 1 1 022 - 67 1 127
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 33 21 603 296 881
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 1 167 11 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 130 35 879 13 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 290 - 51 297
10:1 Filmstöd 124 124 949 396 949
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 286 50 291
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 431 1 445 3 922
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 524 153 4 770
Övriga anslag 3 - 115 2 124 - 103 3 209
1:1 Statens kulturråd - 2 - 5 31 - 8 67
1:3 Skapande skola 0 0 200 17 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 2 28 4 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 3 - 2 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 1 10 2 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 1 214 13 228
2:3 Statens musikverk 6 - 2 76 7 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 2 1 123 43 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 1 79 6 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 45 2 71
4:1 Statens konstråd 0 0 6 - 6 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 2 29 10 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 10 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 41 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 11 - 2 23
6:1 Riksarkivet 10 - 28 297 9 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 27 8 185 15 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 2 0 86 - 12 92
8:4 Forum för levande historia 4 0 33 5 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 8 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 74 15 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 15 2 24
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 19 1 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 0 32 3 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 4 75 47 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn - 90 - 94 12 - 241 222
14:2 Bidrag till tolkutbildning 0 - 1 25 3 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 79 - 34 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 1 0 147 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 0 47 - 2 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt