Augusti 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 472 miljoner kronor i augusti. Det är 577 miljoner kronor (11,8 procent) högre än motsvarande period 2020. För perioden januari-augusti uppgår utfallet för utgiftsområdet till 57 410 miljoner kronor, vilket är 3 060 miljoner kronor (5,6 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslag 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet uppgår hittills i år till 3 043 miljoner kronor. Det är 1 020 miljarder kronor (50,4 procent) högre än samma period 2020 och beror främst på att Skolverket fått mer medel att betala ut i form av statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram.  

Utfallet för anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling uppgår till 3 093 miljoner kronor hittills i år, vilket är 673 miljoner kronor (27,8 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Statsbidraget används bland annat till personalinsatser, kompetensutveckling och elevhälsa i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Utfallet för anslag 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning uppgår till 2 121 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Det är 461 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på pågående expansion av yrkeshögskolan.

Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 1 099 miljoner kronor till och med augusti i år. Det är 188 miljoner kronor (14,6 procent) lägre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på tillfälliga satsningar under 2020 på bland annat bristyrkesutbildningar. Motsvarande satsningar har inte gjorts hittills under 2021.

Anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation har anvisats totalt ytterligare 150 miljoner kronor i ändringsbudget 2021. Dels för att möjliggöra uppföljningsstudier av vacciner mot covid-19, dels för att möjliggöra kunskap och forskning inom området långtidscovid.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet är noll kronor hittills i år, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan upphörde vid halvårsskiftet 2020 och i någon mån ersattes av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 5 472 577 57 410 3 060 93 852
1:1 Statens skolverk 96 13 705 43 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 286 96 3 043 1 020 4 917
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 561 - 1 3 903
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal - 3 - 1 217 162 750
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 121 110 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 093 673 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 - 533 4 807
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 132 10 2 121 461 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 175 21 1 356 123 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 207 19 1 541 35 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 1 562 118 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 1 585 37 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 1 581 111 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 136 27 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 308 99 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 161 21 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 051 76 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 806 15 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 164 80 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 696 15 1 056
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 138 30 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 929 117 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 202 61 1 834
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 305 24 2 497 180 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 1 1 1 099 - 188 1 511
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 1 824 36 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 531 98 4 428 359 7 146
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 16 7 847 - 93 1 117
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 543 145 12 823 852 19 713
1:2 Statens skolinspektion 36 4 285 15 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 42 - 9 470 19 770
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 2 36 - 3 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 32 0 152 - 9 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 116 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 48 - 3 110
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 14 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 8 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 1 1 50 - 4 163
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 4 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 7 86 6 139
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 3 102 1 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 0 127 10 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 530 31 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 511 40 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 283 5 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 509 46 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 181 8 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 106 13 802 61 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 39 9 248 9 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 595 42 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 203 11 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 433 44 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 183 8 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 711 57 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 178 8 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 196 21 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 71 2 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 462 39 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 94 7 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 142 3 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 36 1 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 - 7 82 12 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 - 4 27 - 4 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 384 36 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 65 5 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 323 26 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 66 7 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 353 34 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 75 2 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 305 29 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 61 8 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 306 27 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 56 10 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 245 31 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 41 3 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 284 29 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 57 5 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 120 7 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 6 46 7 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 1 8 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 96 5 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 319 25 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 73 11 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 26 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 1 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 316 22 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 69 26 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 369 - 5 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 - 5 114 - 5 183
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 24 2 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 36 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 24 19 264 15 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 10 7 38 9 50
3:9 Sunet 0 - 4 32 0 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 1 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 26 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 2 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 79 1 89
4:1 Internationella program - 2 - 2 65 4 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 23 - 7 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt