Augusti 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 8 667 miljoner kronor i augusti, vilket är 1 678 miljoner kronor lägre jämfört med augusti 2020. Det lägre utfallet avser framför allt anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Utfallet för perioden januari-augusti uppgår till 78 747 miljoner kronor. Det är 194 miljoner kronor (0,2 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår till 28 599 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Det är 913 miljoner kronor (3,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror framför allt på den tillfälliga ersättningen för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna för denna typ av ersättning infördes i april 2020 och gäller till och med september 2021.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Den tillfälliga ersättningen för försäkrade som fått ett karensavdrag samt förebyggande sjukpenning för riskgrupper ingår inte i beräkningen. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under augusti.

Sjukpenningtalet för augusti uppgår till 9,03 dagar, vilket är 3,6 procent lägre än sjukpenningtalet för augusti 2020.

Sjukpenningtalet för kvinnor i augusti var 81,9 procent högre än sjukpenningtalet för män. I augusti 2020 var sjukpenningtalet för kvinnor 84,3 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår till 27 288 miljoner kronor för perioden januari-augusti. Det är 1 270 miljoner kronor (4,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 898 miljoner kronor i augusti, vilket är 1 538 miljoner kronor lägre jämfört med augusti 2020. Det beror främst på den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som infördes 2020 med anledning av coronapandemin. Ersättningen beräknas för viss andel av den sjuklönekostnad som arbetsgivare har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i augusti avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i juli. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i augusti och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats arbetsgivarnas skattekonton i augusti påverkar den kassamässiga korrigeringen.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 12 656 miljoner kronor. Det är 213 miljoner kronor (1,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Utfallet omfattar tillfällig ersättning för höga sjuklönekostnader under åtta månader, medan motsvarande period för 2020 endast omfattar utfall för den tillfälliga ersättningen under tre månader.

Riksdagen beslutade den 23 juni att den tillfälliga ersättningen för kostnader för sjuklön utöver det normala bör förlängas till och med september 2021.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Augusti 2021 Augusti 2020 Förändring %
Samtliga 9,03 9,37 -3,6
- Kvinnor 11,73 12,22 -4,0
- Män 6,45 6,63 -2,7

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 667 - 1 678 78 747 - 194 117 330
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 373 75 28 599 913 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 360 - 162 27 288 - 1 270 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 192 - 15 1 606 - 121 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 116 - 2 1 758 61 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 898 - 1 538 12 656 213 19 850
2:1 Försäkringskassan 619 - 31 5 930 39 9 232
Övriga anslag 108 - 6 909 - 28 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 100 - 5 841 - 32 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 25 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 43 3 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt