Augusti 2021 Utgifter i statens budget

De totala utgifterna i statens budget uppgick till 73,9 miljarder kronor i augusti, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än samma månad 2020. Det beror bland annat på att allmänna bidrag till kommuner och avgiften till EU blev högre. Utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning minskade jämfört med augusti 2020.

Utgifterna uppgår till 728,6 miljarder kronor hittills i år. Det är 30,2 miljarder kronor (4,0 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av utgifter i statens budget, miljoner kronor
Utgiftsområde Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB + ÄB
2021
1 Rikets styrelse 1 062 21 10 490 403 16 638
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 6 123 1 148
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 - 1 629 - 4 977
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 65 7 580 31 915
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 0 48 - 1 100
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 2 71 0 118
2:5 Riksrevisionen 26 - 1 208 - 6 352
3:1 Sametinget 3 - 1 37 3 62
4:1 Regeringskansliet m.m. 672 29 5 242 128 8 174
5:1 Länsstyrelserna m.m. 199 - 6 2 388 311 4 031
6:1 Allmänna val och demokrati 4 - 5 74 - 14 122
6:2 Justitiekanslern 5 1 38 4 78
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten 9 0 72 2 122
6:4 Valmyndigheten 2 1 13 2 21
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 126 - 1 169
6:6 Institutet för mänskliga rättigheter 25
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 103 1 118
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 0 1 0 2
8:1 Mediestöd 6 2 695 - 56 1 032
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 29 2 44
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 14 - 1 29
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 611 16 11 162 - 218 17 534
1:1 Statskontoret 7 - 1 60 - 1 102
1:2 Kammarkollegiet 4 - 1 54 13 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 0 10 3 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 364 16 9 191 67 14 107
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 7 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 45 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 112 4 198
1:9 Statistiska centralbyrån 47 - 2 380 - 22 586
1:10 Bidragsfastigheter 21 1 149 2 341
1:11 Finansinspektionen 55 5 424 5 655
1:12 Riksgäldskontoret 23 - 1 208 0 330
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 1 14
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 57 3 441 31 758
1:16 Finansmarknadsforskning 2 2 17 6 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 57 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 8 0 - 93
3 Skatt, tull och exekution 979 8 8 069 362 12 819
1:1 Skatteverket 654 - 8 5 288 209 8 409
1:2 Tullverket 159 3 1 419 80 2 300
1:3 Kronofogdemyndigheten 166 13 1 362 73 2 110
4 Rättsväsendet 3 740 637 36 391 2 442 56 748
1:1 Polismyndigheten 2 069 454 19 468 1 190 30 488
1:2 Säkerhetspolisen 112 10 1 073 81 1 740
1:3 Åklagarmyndigheten 97 5 1 176 67 1 809
1:4 Ekobrottsmyndigheten 57 5 502 29 775
1:5 Sveriges Domstolar 352 31 4 219 241 6 471
1:6 Kriminalvården 786 117 6 844 580 10 504
1:7 Brottsförebyggande rådet 13 1 105 11 172
1:8 Rättsmedicinalverket 41 7 323 24 510
1:9 Gentekniknämnden 0 0 3 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 - 1 28 - 4 44
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 6 1 69 7 122
1:12 Rättsliga biträden m.m. 194 11 2 411 221 3 651
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 0 - 7 43 - 30 95
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 9 0 19
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 31 4 68
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 14 3 21
1:17 Domarnämnden 1 0 5 1 10
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering 7 3 66 17 244
5 Internationell samverkan 50 - 232 1 327 - 116 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 2 - 226 975 - 138 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 13 0 76 0 165
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 9 3 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 2 7 5
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 0 32 3 49
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 2 48 11 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 19 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 13 0 19
1:9 Svenska institutet 5 - 7 73 - 11 130
1:10 Information om Sverige i utlandet 0 0 5 1 15
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 17 4 75 9 173
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 636 688 35 234 1 640 71 257
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 442 45 23 408 1 372 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 160 115 747 285 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 578 491 4 892 - 297 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 19 19 346 9 717
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 7 0 11
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 22 6 193 60 296
1:7 Officersutbildning m.m. 20 0 166 6 251
1:8 Försvarets radioanstalt 81 12 856 107 1 418
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 17 - 3 151 2 237
1:10 Nämnder m.m. 0 0 4 0 7
1:11 Försvarets materielverk 56 20 1 161 113 1 958
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 1 0 8 1 11
2:1 Kustbevakningen 81 2 843 24 1 354
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 10 8 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 0 - 14 28
2:4 Krisberedskap 18 - 26 849 - 17 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 0 0 397 0 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 106 10 892 - 27 1 525
2:7 Statens haverikommission 4 0 29 0 69
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 26 - 2 236 6 410
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 40 0 67
7 Internationellt bistånd 1 455 - 316 30 805 184 46 829
1:1 Biståndsverksamhet 1 285 - 342 29 677 74 44 963
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 152 23 969 77 1 586
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 8 - 1 17
1:4 Folke Bernadotteakademin 14 4 116 34 191
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 25 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 - 1 10 0 21
8 Migration 427 - 92 5 484 - 1 026 9 268
1:1 Migrationsverket 244 - 3 2 699 - 214 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 110 - 72 1 740 - 708 2 880
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 2 0 115 2 128
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 44 - 1 522 - 25 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 5 - 2 95 - 22 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 8 - 2 141 - 36 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 10 - 6 98 - 27 324
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 3 - 6 75 5 155
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9 257 138 100 327 39 422 129 633
1:1 Socialstyrelsen 21 - 6 470 - 9 771
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 9 2 61 7 90
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 11 0 99 1 154
1:4 Tandvårdsförmåner 439 124 4 288 784 7 295
1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 2 786 145 20 707 1 230 31 873
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård 2 834 1 324 41 807 30 708 39 481
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden 51 33 227 - 68 513
1:8 Bidrag till psykiatri 37 37 1 961 - 60 2 164
1:9 Läkemedelsverket 13 4 113 20 184
1:10 E-hälsomyndigheten - 8 6 53 6 119
1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna 752 - 1 429 2 241 - 654 3 000
1:12 Inspektionen för vård och omsorg 68 9 549 55 764
2:1 Folkhälsomyndigheten 47 14 396 94 610
2:2 Insatser för vaccinberedskap 8 0 61 2 121
2:3 Bidrag till WHO 0 0 39 - 4 45
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 1 0 53 - 1 76
2:5 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel 0 - 1 59 - 1 96
3:1 Myndigheten för delaktighet 4 0 37 1 62
3:2 Bidrag till funktionshindersorganisationer 0 0 142 0 189
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 3 1 20 2 32
4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet 11 9 733 36 833
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning 9 3 85 - 5 263
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning 2 006 - 56 15 916 277 24 476
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet - 28 - 107 8 240 6 815 13 346
4:6 Statens institutionsstyrelse 102 - 31 785 - 45 1 347
4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 10 47 639 203 725
4:8 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 1 - 3 21 3 38
5:1 Barnombudsmannen 2 0 19 2 27
5:2 Barnets rättigheter 13 11 93 27 137
6:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning 3 0 25 2 39
6:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning 51 3 389 - 7 764
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 8 667 - 1 678 78 747 - 194 117 330
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 373 75 28 599 913 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 360 - 162 27 288 - 1 270 40 473
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 100 - 5 841 - 32 1 355
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 192 - 15 1 606 - 121 2 421
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 25 0 37
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 116 - 2 1 758 61 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 898 - 1 538 12 656 213 19 850
2:1 Försäkringskassan 619 - 31 5 930 39 9 232
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 43 3 72
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 976 - 54 24 018 - 427 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 164 - 25 9 386 - 236 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 771 - 51 6 299 - 411 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 883 16 7 020 144 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 100 2 799 18 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 56 4 514 58 778
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 9 117 134 66 953 - 501 104 139
1:1 Barnbidrag 2 700 - 7 22 169 21 33 681
1:2 Föräldraförsäkring 4 716 174 31 127 - 685 47 653
1:3 Underhållsstöd 223 4 1 744 6 2 594
1:4 Adoptionsbidrag 0 0 6 - 1 15
1:5 Barnpension och efterlevandestöd 80 - 1 680 - 19 1 019
1:6 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 282 - 44 2 631 1 5 367
1:7 Pensionsrätt för barnår 673 42 5 381 337 8 071
1:8 Bostadsbidrag 444 - 34 3 214 - 161 5 741
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 293 - 118 4 398 - 1 828 7 956
1:1 Etableringsåtgärder - 1 - 1 110 - 31 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 231 - 114 3 175 - 1 822 6 195
1:3 Hemutrustningslån 2 0 22 - 7 172
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 9 0 80 2 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 1 1 78 3 93
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 43 - 4 398 16 574
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 7 1 50 4 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 27 4 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 449 4 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 10 - 2 18
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 7 436 - 320 62 878 8 326 106 299
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 481 - 49 4 974 336 7 849
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 3 676 - 352 31 996 7 071 52 703
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 1 067 403 7 723 3 676 12 366
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 1 613 49 12 783 104 20 482
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 10 1 74 8 122
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 66 - 5 769 53 1 996
1:7 Europeiska socialfonden plus m.m. för perioden 2021–2027 50
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 3 1 31 6 43
1:9 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 6 0 51 2 79
1:10 Bidrag till administration av grundbeloppet 5 0 39 1 59
1:11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 1 0 6 0 8
1:12 Bidrag till lönegarantiersättning 45 - 254 578 - 1 883 2 900
1:13 Nystartsjobb, etableringsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar 302 11 2 246 - 337 4 994
1:14 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 103 - 87 961 - 706 1 675
2:1 Arbetsmiljöverket 51 0 444 18 695
2:2 Arbetsdomstolen 3 0 21 1 34
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 0 - 34 33 - 1 37
2:4 Medlingsinstitutet 2 0 34 2 56
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap 3 1 21 5 39
2:6 Regional skyddsombudsverksamhet 0 0 93 - 2 112
1:14 (2020) Lån till körkort - 4 - 28
15 Studiestöd 1 473 8 16 188 1 426 28 804
1:1 Studiehjälp 0 - 3 2 684 58 4 389
1:2 Studiemedel 1 230 6 11 366 1 272 20 681
1:3 Avsättning för kreditförluster 128 - 6 1 113 29 2 060
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 84 - 54 100
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 34 - 2 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 16 - 4 27
1:7 Studiestartsstöd 35 7 293 130 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 77 2 589 - 3 927
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 10 0 17
16 Utbildning och universitetsforskning 5 472 577 57 410 3 060 93 852
1:1 Statens skolverk 96 13 705 43 1 157
1:2 Statens skolinspektion 36 4 285 15 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 42 - 9 470 19 770
1:4 Sameskolstyrelsen 3 - 2 36 - 3 58
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 286 96 3 043 1 020 4 917
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 32 0 152 - 9 315
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 561 - 1 3 903
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 0 116 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 48 - 3 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal - 3 - 1 217 162 750
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 14 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 8 19
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 121 110 4 875
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 1 1 50 - 4 163
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 093 673 6 230
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 4 0 18
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 - 533 4 807
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 - 7 86 6 139
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 132 10 2 121 461 3 635
2:1 Universitetskanslersämbetet 12 - 3 102 1 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 19 0 127 10 243
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 175 21 1 356 123 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 207 19 1 541 35 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 1 562 118 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 1 585 37 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 1 581 111 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 1 136 27 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 308 99 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 161 21 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 1 051 76 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 806 15 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 164 80 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 696 15 1 056
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 530 31 795
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 1 138 30 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 929 117 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 202 61 1 834
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 511 40 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 283 5 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 509 46 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 181 8 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 106 13 802 61 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 39 9 248 9 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 595 42 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 203 11 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 433 44 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 183 8 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 711 57 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 178 8 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 196 21 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 71 2 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 462 39 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 94 7 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 142 3 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 36 1 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 - 7 82 12 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 - 4 27 - 4 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 384 36 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 65 5 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 323 26 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 66 7 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 353 34 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 75 2 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 305 29 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 61 8 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 306 27 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 56 10 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 245 31 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 41 3 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 284 29 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 57 5 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 120 7 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 1 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 6 46 7 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 1 8 1 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 96 5 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 14 1 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 319 25 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 73 11 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 26 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 15 1 24
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 305 24 2 497 180 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 1 1 1 099 - 188 1 511
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 316 22 472
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 1 824 36 2 734
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 69 26 73
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 531 98 4 428 359 7 146
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 369 - 5 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 15 - 5 114 - 5 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 16 7 847 - 93 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 24 2 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 36 1 57
3:7 Kungl. biblioteket 24 19 264 15 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 10 7 38 9 50
3:9 Sunet 0 - 4 32 0 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 1 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 26 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 2 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 - 1 79 1 89
4:1 Internationella program - 2 - 2 65 4 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 6 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 0 23 - 7 52
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 404 148 17 859 4 137 22 720
1:1 Statens kulturråd - 2 - 5 31 - 8 67
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 80 79 2 757 1 791 3 280
1:3 Skapande skola 0 0 200 17 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 - 2 28 4 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 1 3 - 2 10
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 5 2 1 365 203 1 782
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 1 10 2 17
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 26 1 1 022 - 67 1 127
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 1 1 214 13 228
2:3 Statens musikverk 6 - 2 76 7 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 2 1 123 43 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 9 - 1 79 6 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 5 0 45 2 71
4:1 Statens konstråd 0 0 6 - 6 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 2 29 10 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 10 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 41 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 11 - 2 23
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 33 21 603 296 881
6:1 Riksarkivet 10 - 28 297 9 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 27 8 185 15 289
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 1 1 167 11 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8 0 8
8:1 Centrala museer: Myndigheter 130 35 879 13 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 0 290 - 51 297
8:3 Bidrag till vissa museer 2 0 86 - 12 92
8:4 Forum för levande historia 4 0 33 5 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 8 2 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 74 15 107
10:1 Filmstöd 124 124 949 396 949
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 15 2 24
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 19 1 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2 0 32 3 52
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 286 50 291
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:1 Stöd till idrotten 0 0 3 431 1 445 3 922
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 4 75 47 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn - 90 - 94 12 - 241 222
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 0 3 524 153 4 770
14:2 Bidrag till tolkutbildning 0 - 1 25 3 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 79 - 34 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 1 0 147 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 0 47 - 2 76
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 373 85 3 766 987 5 592
1:1 Bostadspolitisk utveckling 2 1 8 - 3 21
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 0 0 1 0 13
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 0 0 1 - 1 43
1:4 Boverket 25 6 194 0 353
1:5 Statens geotekniska institut 4 3 30 - 2 55
1:6 Lantmäteriet 60 3 442 15 669
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 9 2 33 42 955
1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande 253 68 2 847 931 3 150
1:9 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 1 - 1 15 - 5 20
1:10 Innovativt och hållbart byggande 0 0 7 1 37
2:1 Konsumentverket 14 2 114 4 170
2:2 Allmänna reklamationsnämnden 4 0 34 1 55
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen 2 0 19 3 30
2:4 Åtgärder på konsumentområdet 0 0 18 1 18
2:5 Bidrag till miljömärkning av produkter 0 0 3 0 4
19 Regional utveckling 108 - 26 1 734 21 4 178
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 60 - 8 813 10 1 809
1:2 Transportbidrag 13 0 211 - 4 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 35 - 18 710 14 1 819
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 150
20 Allmän miljö- och naturvård 721 192 9 399 2 523 16 299
1:1 Naturvårdsverket 31 - 3 372 4 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 14 9 187 8 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 27 22 1 623 700 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 1 - 6 324 - 57 1 147
1:5 Miljöforskning 9 9 77 10 99
1:6 Kemikalieinspektionen 20 0 178 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 7 5 208 - 2 272
1:8 Klimatbonus 260 28 2 909 1 649 2 910
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 24 5 192 17 295
1:10 Klimatanpassning 3 - 1 45 - 5 118
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 66 53 703 - 59 1 405
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 5 30 - 33 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 0 - 2 21 - 5 47
1:14 Skydd av värdefull natur 25 9 689 49 1 686
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 23 7 167 1 252
1:16 Klimatinvesteringar 47 - 22 840 191 1 915
1:17 Klimatpremier 0 - 3 100 23 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 9 11 150
1:19 Industriklivet 58 54 91 68 750
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 - 2 22 3 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 1 62 2 101
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 92 26 550 - 54 1 089
21 Energi 236 140 1 966 95 4 694
1:1 Statens energimyndighet 28 4 214 8 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 1 - 5 14 - 129 28
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 0 - 3 12 5 25
1:4 Energiforskning 50 11 722 - 94 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter - 1 - 1 33 33 450
1:6 Energimarknadsinspektionen 12 0 97 9 153
1:7 Energiteknik 44 42 588 153 1 722
1:8 Elberedskap 88 79 167 63 270
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 0 19 - 2 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 15 14 99 50 140
22 Kommunikationer 4 596 - 112 39 826 1 569 76 323
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 727 579 16 829 1 384 30 819
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 477 - 135 15 792 - 348 28 708
1:3 Trafikverket 56 - 7 849 - 7 1 419
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 47 0 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 2 2 226 151 294
1:7 Trafikavtal 78 - 46 559 - 127 1 058
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 6 2 50 12 87
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 - 6 89 17 628
1:11 Trängselskatt i Stockholm - 90 - 269 1 424 809 2 239
1:12 Transportstyrelsen 167 - 58 1 431 66 2 233
1:13 Trafikanalys 4 0 36 - 3 71
1:14 Trängselskatt i Göteborg 8 - 1 955 - 121 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 104 18 743 - 60 1 630
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 9 2 67 21 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 3 000
1:19 Lån till körkort 3 3 30 30 151
1:20 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 130 130 130
2:1 Post- och telestyrelsen 10 0 43 7 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 8 - 1 76 - 1 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 5 1 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 0 39 - 13 55
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 10 5 75 34 1 820
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 12 12 93 93 151
2:7 Digital förvaltning 1 1 30 30 68
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 - 213 0 - 576
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 37 37
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 683 154 6 038 - 433 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 11 - 21 304 - 1 545
1:2 Insatser för skogsbruket 40 26 134 16 725
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 15 3 104 2 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 1 - 9 83 - 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 0 6 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 15 5 319 247 393
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 15 10 26 - 19 53
1:8 Statens jordbruksverk 20 5 388 1 614
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 2 7 1 12
1:10 Gårdsstöd m.m. 1 1 221 - 15 7 159
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 5 17 - 28 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 1 6 - 11 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 5 54 - 6 167
1:14 Livsmedelsverket 12 2 181 12 270
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 5 0 75 - 20 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 43 - 2 43
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 58 - 64 1 101 - 475 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 32 - 34 748 - 507 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 214 214 208 199 250
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 3 - 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 - 3 78 - 14 129
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 438 114 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 53 13 395 23 696
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 0 83 35 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 16 16 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
24 Näringsliv 1 282 - 732 21 019 - 17 007 94 759
1:1 Verket för innovationssystem 21 2 170 5 270
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 175 10 1 561 11 3 533
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 1 069 310 1 054
1:4 Tillväxtverket 66 41 549 299 1 162
1:5 Näringslivsutveckling 21 14 400 79 971
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 5 1 39 1 65
1:7 Turistfrämjande 0 0 155 50 155
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 1 146 - 10 245
1:9 Geovetenskaplig forskning 0 0 4 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 0 14
1:11 Bolagsverket 4 1 33 8 46
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 6 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 104 3 165
1:14 Konkurrensforskning 2 2 3 3 11
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 0 120 - 40 120
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 0 - 3 6 - 11 25
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag 0 - 3 625 1 401
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 - 1 19
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 0 0 0 - 16 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 22 0 190 - 40 279
1:21 Patent- och registreringsverket 28 2 217 6 341
1:22 Stöd vid korttidsarbete 204 - 410 5 331 - 22 634 17 725
1:23 Stöd till enskilda näringsidkare 105 105 1 627 1 627 10 701
1:24 Omställningsstöd 478 - 467 7 816 6 220 40 401
1:25 Researrangörslån 0 0 81 81 679
1:26 Stöd till handelsbolag 20 20 272 272 2 537
1:27 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag 83 - 24 448 310 9 080
1:28 Evenemangsstöd 3 000
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 3 1 20 0 36
2:2 Kommerskollegium 7 - 1 59 5 92
2:3 Exportfrämjande verksamhet 4 - 3 343 - 13 350
2:4 Investeringsfrämjande 0 0 93 25 98
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 - 1 19 - 3 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 24 0 31
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 0 - 25 95 71 100
25 Allmänna bidrag till kommuner 12 769 2 063 102 159 - 11 982 153 452
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 12 376 2 309 99 008 18 468 148 511
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader 393 5 3 144 36 4 683
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer 0 0 7 0 7
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner 250
1:4 (2020) Stöd med anledning av flyktingsituationen - 250 - 2 000
1:5 (2020) Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 0 - 28 486
26 Statsskuldsräntor m.m. - 702 811 - 605 - 5 112 165
1:1 Räntor på statsskulden - 703 810 - 692 - 5 140 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 86 30 145
27 Avgiften till Europeiska unionen 3 944 2 349 37 255 8 069 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 3 944 2 349 37 255 8 069 45 037
Förändring av anslagsbehållningar - 7 766
Förändring av anslagsbehållningar exkl. UO 26 - 7 686
Förändring av anslagsbehållningar UO 26 - 80
Summa utgiftsområden 82 068 4 491 790 296 35 823 1 297 929
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 82 769 3 680 790 901 40 935 1 297 843
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 9 928 - 2 365 - 74 090 - 62 820 14 881
Kassamässig korrigering 1 782 - 1 799 12 379 - 3 200 278
Totala utgifter 73 922 327 728 585 - 30 198 1 313 088
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt