Juli 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 689 miljoner kronor i juli, vilket är 138 miljoner kronor (16,7 procent) lägre än i juli 2020. 

Utfallet för de första sju månaderna uppgår till 5 057 miljoner kronor, vilket är 934 miljoner kronor (15,6 procent) lägre jämfört med samma period 2020. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 556 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med 81 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 32,5 procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 210 miljoner kronor.

Antal asylsökande m.m. juli 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juli 981 907 74 8,2
- varav män (inkl. pojkar) 625 559 66 11,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 356 348 8 2,3
- varav ens. barn och unga 48 23 25 108,7

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-juli 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-juli 5 783 7 978 -2 195 -27,5
- varav män (inkl. pojkar) 3 654 4 838 -1 184 -24,5
- varav kvinnor (inkl. flickor) 2 129 3 140 -1 011 -32,2
- varav ens. barn och unga 242 273 -31 -11,4
- varav pojkar 174
- varav flickor 68

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-juli 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-juli 54 539 55 547 -1 008 -1,8
-varav asyl 6 291 5 585 706 12,6
-varav anhöriga till asylsökande 1 916 3 927 -2 011 -51,2
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 387 4 981 -2 594 -52,1
-varav arbetsmarknad 16 672 13 690 2 982 21,8
-varav anhöriga, arbetsmarknad 7 379 7 626 -247 -3,2
-varav övriga 6 195 6 472 -277 -4,3
-varav anhöriga, övriga 13 699 13 266 433 3,3

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i juli 2021
Juli 2021 Juli 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 23 972 35 493 -11 521 -32,5
- varav ensamkommande barn och unga 492 701 -209 -29,8

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 689 - 138 5 057 - 934 9 268
1:1 Migrationsverket 350 - 25 2 455 - 210 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 231 - 106 1 630 - 637 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 70 - 2 478 - 24 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 9 - 1 90 - 20 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 11 - 7 133 - 34 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 9 1 88 - 21 324
Övriga anslag 8 2 185 13 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 - 1 112 2 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 3 72 11 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt