Juli 2021 Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområdet omfattar utgifter för försvar, samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

Utfall för utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap

Miljoner kr

Utfallet för Försvar och samhällets krisberedskap blev 3 382 miljoner kronor i juli, vilket är 104 miljoner kronor (3,2 procent) högre jämfört med juli 2020. Det högre utfallet avser främst vidmakthållande av materiel och anläggningar inom anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.

Utfallet för perioden januari-juli uppgår till 31 598 miljoner kronor. Det är 951 miljoner kronor (3,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror främst på högre utgifter för vidmakthållande av materiel och anläggningar inom anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Utgifterna för anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt uppgår till 587 miljoner kronor hittills i år. Det är 170 miljoner kronor (40,9 procent) högre än motsvarande period föregående år och avser till övervägande del väpnade internationella insatser. Åt andra hållet verkar utgifterna för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Utfallet uppgår till 4 314 miljoner kronor, vilket är 788 miljoner kronor (15,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Totalt anvisade medel för utgiftsområdet uppgår till 71 257 miljoner kronor 2021. Det är drygt 8 000 miljoner kronor högre än utfallet för 2020, vilket i allt väsentligt beror på en fortsatt utökning av försvaret.

Den 1 februari bytte Totalförsvarets rekryteringsmyndighet namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk (anslaget 1:6). Det beslutade riksdagen den 15 december 2020.

Sedan den 28 juni är Försvarets materielverk nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering.

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 382 104 31 598 951 71 257
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 162 160 20 966 1 328 41 920
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt 63 8 587 170 1 467
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 259 28 4 314 - 788 17 808
1:4 Forskning och teknikutveckling 2 - 127 327 - 10 717
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 24 6 170 54 296
1:8 Försvarets radioanstalt 112 13 776 94 1 418
1:11 Försvarets materielverk 236 32 1 106 92 1 958
2:1 Kustbevakningen 103 - 1 762 22 1 354
2:4 Krisberedskap 44 4 830 9 1 283
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 191 - 15 397 0 397
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 121 - 2 787 - 36 1 525
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 28 0 211 8 410
Övriga anslag 37 0 367 7 706
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 1 0 6 0 11
1:7 Officersutbildning m.m. 23 0 146 5 251
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut 2 - 2 133 5 237
1:10 Nämnder m.m. 1 0 4 0 7
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen 2 1 7 2 11
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 0 0 10 8 25
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 0 0 0 - 14 28
2:7 Statens haverikommission 4 0 26 0 69
4:1 Elsäkerhetsverket 5 0 35 0 67
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt