Juli 2021 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan uppgick i juli till 285 miljoner kronor. Det är 139 miljoner kronor (95,5 procent) högre än i juli 2020. Utbetalningarna från detta utgiftsområde styrs i hög grad av avtal och kan variera från en månad till en annan.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
5 Internationell samverkan 285 139 1 277 116 1 999
1:1 Avgifter till internationella organisationer 226 130 972 88 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 14 - 4 64 0 165
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 4 1 29 3 49
1:9 Svenska institutet 12 9 67 - 3 130
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 18 4 59 5 173
Övriga anslag 10 0 87 24 152
1:3 Nordiskt samarbete 2 0 9 3 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 1 2 7 5
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 1 44 13 71
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 17 0 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 11 0 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 4 1 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt