Juli 2021 Riksgäldskontorets nettoutlåning

För att statens budgetsaldo ska överensstämma med statens lånebehov, med omvänt tecken, redovisas posten Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost på budgetens utgiftssida. Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av in- och utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder.

Utfall för Riksgäldskontorets nettoutlåning

Miljoner kr

Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av förändringen i lån och kontobehållningar i det som kallas statens internbank. Internbanken vänder sig till myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag och fonder. I juli minskade nettoutlåningen med 6 108 miljoner kronor.

Under de första sju månaderna har nettoutlåningen minskat med 64 162 miljoner kronor. Motsvarande period 2020 minskade nettoutlåningen med 3 707 miljoner kronor, vilket innebär en skillnad på 60 455 miljoner kronor mellan åren.

Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp valutalån för vidareutlåning till Riksbanken i syfte att förstärka valutareserven. Lånet till Riksbanken består egentligen av flera lån med olika löptid. Lånen löper efter hand ut och har sedan 2009 oftast ersatts med nya lån. Från och med februari 2021 avser Riksbanken att återbetala lånen i Riksgäldskontoret i den takt lånen förfaller. I stället kommer Riksbanken att köpa utländsk valuta på valutamarknaden så att valutareservens storlek inte förändras nämnvärt över tid. I februari 2021 förföll lån motsvarande 24 086 miljoner kronor, därmed återbetalade Riksbanken 24 086 miljoner kronor och nettoutlåningen påverkades negativt med samma belopp.

Hittills i år har utlåningen till Riksbanken minskat med 24 086 miljoner kronor. Under motsvarande period 2020 ökade i stället lånet med 4 620 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 28 706 miljoner kronor.

Utlåningen till Riksbanken uppgår till 157 988 miljoner kronor den 31 juli 2021.

Hittills i år har Kärnavfallsfondens placeringar i Riksgäldskontoret ökat med 5 040 miljoner kronor, vilket minskar nettoutlåningen. Under motsvarande period 2020 minskade i stället placeringarna i Riksgäldskontoret med 605 miljoner kronor, vilket ökade nettoutlåningen. Kärnavfallsfondens placeringar har alltså minskat nettoutlåningen med 5 645 miljoner kronor när man jämför utfallet för de första sju månaderna med motsvarande period 2020.

I mars 2020 lånade Riksgäldskontoret ut 10 000 miljoner kronor till det statligt helägda Aktiebolaget Svensk Exportkredit för det statsstödda CIRR-systemet (Commercial Interest Reference Rate) eftersom det rådde osäkerhet på marknaden med anledning av coronapandemin. Någon motsvarande utlåning har inte skett under 2021.

Riksgäldskontorets nettoutlåning, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
Riksgäldskontorets nettoutlåning - 6 108 - 1 165 - 64 162 - 60 455 14 881
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt