Juli 2021 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen

Utgifterna inom utgiftsområdet utgörs av Sveriges betalningar till Europeiska kommissionen för EU-budgeten. Europeiska unionens allmänna budget upprättas årligen inom en flerårig budgetram.

Utfall för utgiftsområdet Avgiften till Europeiska unionen

Miljoner kr

Utfallet för Avgiften till Europeiska unionen blev 2 527 miljoner kronor i juli, vilket är 289 miljoner kronor högre jämfört med juli 2020.

Utfallet för perioden januari-juli uppgår till 33 310 miljoner kronor. Det är 5 720 miljoner kronor (20,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Avgiften till Europeiska unionen består av tre delar.

Den avgiftsdel som baseras på bruttonationalinkomsten (BNI) uppgår till 26 744 miljoner kronor hittills i år. Det är 4 223 miljoner kronor (18,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Att den BNI-baserade avgiftsdelen är högre beror dels på att Sveriges reduktion av den löpte ut den 31 december 2020. Den nya reduktionen för Sverige i och med den nya gällande långtidsbudgeten för perioden 2021-2027 har ännu inte trätt i kraft. Att utfallet blev högre beror också på att den uttagssats som tillämpas på medlemsstaternas BNI för budgetåret 2021 uppgår till 0,8659 procent. För budgetåret 2020 fastställdes motsvarande uttagssats till 0,6507 procent. Den BNI-baserade avgiftsdelen fungerar som en resurs för EU som ska finansiera alla utgifter som inte täcks av andra inkomstkällor.

Avgiftsdelen som baseras på tullinkomster uppgår för perioden januari-juli till 2 965 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor (0,6 procent) lägre än samma period föregående år. I den gällande långtidsbudgeten för perioden 2021-2027 får samtliga medlemsstater i EU behålla 25 procent av tullinkomsterna, för att täcka de administrativa kostnaderna. Motsvarande behållning var 20 procent för perioden 2014-2020.

Den mervärdesskattebaserade avgiften uppgår hittills i år till 3 602 miljoner kronor, vilket är 1 515 miljoner kronor (72,6 procent) högre än samma period 2020. EU:s uttagssats från mervärdesskatt har fastställts till 0,30 procent för perioden 2021-2027. För perioden 2014-2020 var uttagssatsen på samma nivå men för bl.a. Sverige var den reducerad till 0,15 procent. Reduktionen av den mervärdesskattebaserade avgiften löpte ut den 31 december 2020 och den nya reduktionen har ännu inte trätt i kraft.

Avgifterna från Sverige och andra medlemsstater benämns EU:s egna medel. De egna medel som krävs för finansieringen av budgeten 2021 motsvarar 1,12 procent av EU:s sammanlagda BNI. För perioden 2020 var motsvarande siffra 0,89 procent.

EU-avgiftens storlek per månad kan av olika skäl variera mellan åren. Den budgeterade årsavgiften till EU för 2021 är ungefär 400 miljoner kronor högre än den budgeterade årsavgiften inklusive ändringsbudget för 2020. Under 2020 har 2 519 miljoner kronor av anslagskrediten utnyttjats.

Sveriges avgifter till och bidrag från EU för perioden januari-juli 2021 och 2020, miljoner kronor
Jan-Juli 2021 Jan-Juli 2020 Förändring
Avgifter till EU 33 310 27 590 5 720
BNI-baserad avgift 26 744 22 521 4 223
Tullavgift 2 965 2 983 -18
Mervärdesskattebaserad avgift 3 602 2 087 1 515
Bidrag från EU 12 949 12 841 108
Bidrag från EU:s jordbruksfonder 9 488 9 904 -416
Bidrag från EU till fiskenäringen -4 111 -115
Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 838 1 131 -293
Bidrag från Europeiska socialfonden 1 200 1 001 199
Bidrag till transeuropeiska nätverk 89 66 23
Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 0
Övriga bidrag från EU 1 338 629 709
Nettoflöde från statens budget till EU 20 361 14 749 5 612

Bidragen från EU redovisas under inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
27 Avgiften till Europeiska unionen 2 527 289 33 310 5 720 45 037
1:1 Avgiften till Europeiska unionen 2 527 289 33 310 5 720 45 037
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt