Juli 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 63 miljoner kronor i juli. Det ska jämföras med utfallet i juli 2020 som var ett överskott på 1 687 miljoner kronor. Skillnaden är 1 625 miljoner kronor och avser främst högre valutakursförluster samt lägre överkurser vid emission.

Utfallet för perioden januari-juli uppgår till 97 miljoner kronor. Det är 5 923 miljoner kronor (98,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet förklaras främst av valutakursvinster samt lägre kursförluster.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Inkomsterna från överkurser vid emission blev 129 miljoner kronor i juli, vilket är 470 miljoner kronor lägre jämfört med juli 2020. För perioden januari-juli uppgår inkomsterna från överkurser till 6 089 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor (1,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Om Riksgäldskontoret emitterar en obligation med en kupongränta som är högre än marknadsräntan uppstår en överkurs. Köparen av obligationen är då beredd att betala ett högre pris eftersom detta kompenseras av en högre löpande avkastning fram till det att obligationen förfaller. När Riksgäldskontoret emitterar obligationer med överkurs redovisas det som en ränteinkomst.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursförlusterna i juli blev 211 miljoner kronor vilket innebär en skillnad på 1 247 miljoner kronor jämfört med juli 2020 då valutakursvinsterna uppgick till 1 037 miljoner kronor. För perioden januari-juli uppgår valutakursvinsterna till 338 miljoner kronor, vilket är 2 869 miljoner kronor högre än motsvarade period 2020, då valutakursförlusterna uppgick till 2 532 miljoner kronor.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursförlusterna i juli blev 43 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor lägre jämfört med juli 2020. För perioden januari-juli uppgår kursförlusterna till 831 miljoner kronor, vilket är 3 171 miljoner kronor (79,2 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.  

Tabell 1: Räntor på statsskulden i juli 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juli 2021 Utfall juli 2020 Skillnad juli 2021 - juli 2020 Utfall jan-juli 2021 Utfall jan-juli 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor -102 -58 -44 6 319 6 429 -110
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -50 -36 -14 675 1 138 -463
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -129 -599 470 -6 089 -6 024 -65
Summa räntor -281 -693 412 906 1 543 -638
Räntor på in- och utlåning (*) -36 -43 7 -1 388 -2 115 728
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 211 -1 037 1 247 -338 2 531 -2 869
Kursförluster (+)/vinster (-) 43 83 -40 831 4 002 -3 171
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -63 -1 689 1 626 11 5 961 -5 950

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. - 63 1 625 97 - 5 923 165
1:1 Räntor på statsskulden - 63 1 626 11 - 5 950 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 0 - 2 86 30 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt