Juli 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 555 miljoner kronor i juli, vilket är 72 miljoner kronor (11,5 procent) lägre än i juli 2020.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 355 miljoner kronor, vilket är 587 miljoner kronor (9,9 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utgifterna inom anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med totalt 884 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020. Utgifterna för anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar verkar åt det andra hållet och har ökat med 242 miljoner kronor hittills i år jämfört med motsvarande period 2020.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 555 - 72 5 355 - 587 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 30 10 294 20 545
1:2 Insatser för skogsbruket 7 - 4 94 - 10 725
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 26 22 304 242 393
1:8 Statens jordbruksverk 50 - 4 368 - 5 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 0 - 2 220 - 16 7 159
1:14 Livsmedelsverket 26 2 169 10 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 82 - 35 1 043 - 411 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 54 - 44 717 - 473 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket - 9 - 9 - 7 - 15 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 183 18 1 255 97 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 42 - 8 342 10 696
Övriga anslag 63 - 19 558 - 35 1 368
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 - 1 89 - 1 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 21 11 82 9 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 5 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 11 - 29 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 1 7 3 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 - 14 17 - 23 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 - 1 5 - 10 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 5 0 53 - 1 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 14 12 70 - 20 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 43 - 1 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 3 - 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 4 - 5 76 - 11 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 - 23 80 35 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 15 15 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt