Juli 2021 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Utfallet för Kommunikationer blev 4 463 miljoner kronor i juli. Det är 1 307 miljoner kronor (41,4 procent) högre än i juli föregående år.

Utfallet som redovisas under utgiftsområdet utgörs endast av den verksamhet som finansieras med anslag. Den största delen av utgiftsområdet utgörs av följande två trafikslagsövergripande anslag. Utgifterna för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur blev 1 560 miljoner kronor. Det är 644 miljoner kronor (70,2 procent) högre än i juli föregående år. Anslaget används för investeringar och andra åtgärder för att utveckla transportsystemet. Utfallet för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur blev 2 083 miljoner kronor, vilket är 388 miljoner kronor (22,9 procent) högre än i juli 2020. Anslaget används för att vidmakthålla den befintliga infrastrukturens funktion.

Utfallet för perioden januari-juli uppgår till 35 230 miljoner kronor, vilket är 1 681 miljoner kronor (5,0 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att utfallet för anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm är 1 084 miljoner kronor högre för perioden. Trafikverket är en av myndigheterna som får använda dessa anslagsmedel, bland annat till investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen och för finansiering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen.

Anslaget 1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser uppgår till 224 miljoner kronor hittills i år, vilket är 148 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Det beror främst på att Trafikverket har lånat ut medel till leverantörer av flygtrafiktjänst vid icke statliga flygplatser, för intäktsbortfall till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, för de delar av flygtrafiktjänst vid regionala flygplatser som normalt finansieras via den svenska undervägsavgiften. I ändringsbudget anvisades anslaget 192 miljoner kronor och ändamålet med anslaget har utvidgats så att det även får användas för utlåning i enlighet med de utbetalningar som gjordes i mars. Trafikverket har också medfinansierat driftsunderskott vid flygplatser som trafikeras av flyglinjer upphandlade av staten, vilket utgör en del av anslagets normala ändamål.

År 2021 uppfördes de två nya anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning inom utgiftsområdet. Tidigare redovisades motsvarande utgifter inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
22 Kommunikationer 4 463 1 307 35 230 1 681 76 323
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 560 644 15 102 805 30 819
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 2 083 388 13 315 - 213 28 708
1:3 Trafikverket 103 7 794 1 1 419
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 2 2 224 148 294
1:7 Trafikavtal 38 33 481 - 82 1 058
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 0 0 89 24 628
1:11 Trängselskatt i Stockholm 376 518 1 514 1 078 2 239
1:12 Transportstyrelsen 100 56 1 264 124 2 233
1:14 Trängselskatt i Göteborg 4 1 947 - 120 1 008
1:15 Sjöfartsstöd 102 21 639 - 78 1 630
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst 4 - 4 58 19 231
1:18 Bidrag för upprätthållande av kollektivtrafik 0 0 3 000
1:19 Lån till körkort 3 3 27 27 151
1:20 Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 130 130 130
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 0 - 1 65 28 1 820
2:6 Myndigheten för digital förvaltning 12 12 81 81 151
2:7 Digital förvaltning 2 2 29 29 68
1:21 (2020) Tillskott till Sjöfartsverket 0 0 37 37
Övriga anslag 74 - 373 435 - 359 736
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 47 0 141 0 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 16 0 47 0 62
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 0 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 6 1 44 11 87
1:13 Trafikanalys 3 - 2 32 - 3 71
1:16 Internationell tågtrafik 0 0 1 1 5
2:1 Post- och telestyrelsen 0 0 33 7 75
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 1 - 7 67 0 136
2:3 Grundläggande betaltjänster 0 0 5 0 28
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 0 - 2 36 - 13 55
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket 0 - 363 0 - 363
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt