Juli 2021 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 150 miljoner kronor i juli, vilket är 41 miljoner kronor (38,0 procent) högre än motsvarande månad föregående år.

Utfallet för anslaget 1:7 Energiteknik uppgår till 544 miljoner kronor hittills i år, vilket är 111 miljoner kronor (25,6 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Anslaget avser stöd till solceller, biogas och energilagring. Sedan juli 2020 är det ansökningsstopp för solcellsstödet. Företag och kommuner är dock fortsatt berättigade till stöd under 2021 givet vissa villkor samt ansökan före ansökningsstoppet 2020. Tillgängliga medel har räckt till privatpersoner som inkom med ansökan före 31 mars 2020. Privatpersoner som ansökt om stöd vid en senare tidpunkt har fått avslag på sin ansökan. I samband med vårändringsbudgeten (bet. 2020/21:FiU21) beslutades om ett tillskott på 260 miljoner kronor för 2021 för att om möjligt ge privatpersoner som redan installerat solceller men fått avslag på sin ansökan del av stödet. Villkor och utformning av stödet är fortfarande inte klart. Kvarvarande delar av befintligt stöd fasas ut under 2021. Från och med 2021 finns istället en skattereduktion för personer som gör gröna investeringar, vilket ersätter de nuvarande stöden för solceller, lagring av egenproducerad energi samt för installation av laddningspunkter till elfordon.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
21 Energi 150 41 1 729 - 45 4 694
1:1 Statens energimyndighet 29 2 186 4 365
1:2 Insatser för energieffektivisering 2 3 14 - 124 28
1:4 Energiforskning 28 - 24 672 - 105 1 515
1:5 Infrastruktur för elektrifierade transporter 0 0 34 34 450
1:7 Energiteknik 51 50 544 111 1 722
1:8 Elberedskap 15 0 80 - 16 270
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 6 5 84 36 140
Övriga anslag 18 6 115 16 203
1:3 Insatser för förnybar elproduktion 2 2 11 8 25
1:6 Energimarknadsinspektionen 13 1 85 9 153
1:9 Avgifter till internationella organisationer 3 3 18 - 1 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt