Juli 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 979 miljoner kronor i juli. Det är 376 miljoner kronor (62,2 procent) högre än i juli 2020. Utgifterna för anslaget 1:8 Klimatbonus blev 613 miljoner kronor i juli, vilket är 457 miljoner kronor (291,9 procent) högre jämfört med samma månad föregående år. Anslagsposten används för utbetalning av bidrag till privatpersoner och företag som köpt en ny klimatbonusbil.

Från och med den 1 april höjdes klimatbonusen för fordon med nollutsläpp. Om bilen är tagen i trafik från och med den 1 april är den högsta möjliga bonusen 70 000 kronor för rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp. För övriga bilar, till exempel laddhybrider, minskar bonusen för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret. Bonusen minskar med 583 kronor, från 45 000 kronor, för varje gram, för bilar tagna i trafik från och med den 1 april. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får minst 10 000 kronor i bonus. Bonus och maxbelopp beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag. Den 1 april ändrades också utsläppsgränserna för vilka fordon som ska få en högre malusskatt. Transportstyrelsen administrerar både bonus- och malussystemet.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 8 677 miljoner kronor, vilket är 2 331 miljoner kronor (36,7 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på högre utgifter för anslaget 1:8 Klimatbonus. Hittills i år har bonuspremier betalats ut för 69 097 klimatbonusbilar, vilket kan jämföras med helåret 2020, då bonus betalades ut för totalt 57 137 bilar. Det beror också på att utgifterna för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur är 678 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna avser kostnader och bidrag för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m., och uppgår till 1 596 miljoner kronor hittills i år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 979 376 8 677 2 331 16 299
1:1 Naturvårdsverket 21 1 341 7 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 8 2 172 - 1 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 16 - 2 1 596 678 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 12 9 322 - 51 1 147
1:8 Klimatbonus 613 457 2 649 1 621 2 910
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 37 9 637 - 112 1 405
1:14 Skydd av värdefull natur 44 - 46 664 41 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 49 - 44 793 213 1 915
1:19 Industriklivet 1 1 33 15 750
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 64 - 16 457 - 80 1 089
Övriga anslag 114 4 1 012 0 2 311
1:5 Miljöforskning 0 0 68 1 99
1:6 Kemikalieinspektionen 25 2 159 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 19 - 4 201 - 7 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 29 2 168 12 295
1:10 Klimatanpassning 3 0 42 - 3 118
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 7 5 25 - 37 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 0 21 - 4 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 17 - 3 145 - 6 252
1:17 Klimatpremier 1 1 99 26 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 0 0 9 12 150
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 2 0 20 4 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 54 1 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt