Juli 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 168 miljoner kronor i juli, vilket är 3 miljoner kronor (0,3 procent) högre än i juli 2020.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 9 552 miljoner kronor, vilket är 234 miljoner kronor (2,4 procent) lägre än samma period 2020. Det beror främst på att utfallet för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 235 miljoner kronor lägre hittills i år jämfört med samma period 2020. Under 2020 betalades ett kapitaltillskott ut till den Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 168 3 9 552 - 234 17 534
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 930 6 7 827 51 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 48 - 6 333 - 20 586
1:11 Finansinspektionen 50 0 369 0 655
1:12 Riksgäldskontoret 20 0 184 1 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 59 7 384 27 758
Övriga anslag 61 - 4 452 - 58 966
1:1 Statskontoret 9 1 53 0 102
1:2 Kammarkollegiet 6 1 50 14 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 2 8 3 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 6 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 1 39 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 1 98 3 198
1:10 Bidragsfastigheter 14 0 128 2 341
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 6 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 14 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 8 1 50 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 10 0 - 85
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt