Juli 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 3 489 miljoner kronor i juli, vilket är 2 078 miljoner kronor (147,2 procent) högre än i juli 2020. Det är framför allt utgifterna inom anslagen 13:1 Stöd till idrotten och 14:1 Bidrag till folkbildningen som blev 603 miljoner kronor respektive 1 202 miljoner kronor högre i juli jämfört med juli 2020.

För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 17 455 miljoner kronor, vilket är 3 989 miljoner kronor (29,6 procent) högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 13:1 Stöd till idrotten är sammantaget 3 157 miljoner kronor högre än motsvarande period 2020. Utgifterna för bland annat ersättningar och bidrag till konstnärer samt filmstöd har också bidragit till det högre utfallet hittills i år jämfört med motsvarande period föregående år.

Flera anslag inom utgiftsområdet anvisats extra medel i ändringsbudget, bland annat anslagen 1:2 och 13:1 som anvisats ytterligare 1 691 och 1 955 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av spridningen covid-19.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 3 489 2 078 17 455 3 989 22 720
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 206 179 2 677 1 712 3 280
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 372 366 1 360 201 1 782
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 215 - 81 996 - 68 1 127
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 5 - 11 570 275 881
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 9 8 165 10 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 102 4 749 - 22 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 140 289 - 51 297
10:1 Filmstöd 0 0 825 272 949
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 - 2 286 50 291
13:1 Stöd till idrotten 1 091 603 3 431 1 445 3 922
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 245 1 202 3 524 153 4 770
Övriga anslag 242 - 52 2 121 12 3 209
1:1 Statens kulturråd - 5 - 11 32 - 3 67
1:3 Skapande skola 1 0 200 16 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 27 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 3 - 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 9 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 7 6 213 13 228
2:3 Statens musikverk 13 6 70 9 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 5 1 122 42 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 71 7 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 40 1 71
4:1 Statens konstråd 1 0 6 - 5 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 26 8 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 3 2 10 1 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 41 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 9 - 2 23
6:1 Riksarkivet 39 7 287 38 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 0 159 7 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 8 8 8 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 4 - 24 84 - 13 92
8:4 Forum för levande historia 4 1 30 4 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 7 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 23 6 73 15 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 14 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 2 0 17 0 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 7 4 30 3 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 55 54 70 43 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 0 - 94 102 - 147 222
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 1 25 3 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 21 - 16 79 - 34 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 146 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 - 1 41 - 2 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt