Juli 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 508 miljoner kronor i juli. Det är 77 miljoner kronor (1,4 procent) lägre än motsvarande period 2020. För perioden januari-juli uppgår utfallet för utgiftsområdet till 51 938 miljoner kronor, vilket är 2 483 miljoner kronor (5,0 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling uppgår till 3 093 miljoner kronor hittills i år, vilket är 673 miljoner kronor (27,8 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Statsbidraget används bland annat till personalinsatser, kompetensutveckling och elevhälsa i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Utfallet för anslag 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning uppgår till 1 989 miljoner kronor för perioden januari-juli. Det är 451 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på pågående expansion av yrkeshögskolan.

Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 1 097 miljoner kronor till och med juli i år. Det är 189 miljoner kronor (14,7 procent) lägre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på tillfälliga satsningar under 2020 på bland annat bristyrkesutbildningar. Motsvarande satsningar har inte gjorts hittills under 2021.

Anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation har anvisats totalt ytterligare 150 miljoner kronor i ändringsbudget 2021. Dels för att möjliggöra uppföljningsstudier av vacciner mot covid-19, dels för att möjliggöra kunskap och forskning inom området långtidscovid.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet är noll kronor hittills i år, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan upphörde vid halvårsskiftet 2020 och i någon mån ersattes av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 5 508 - 77 51 938 2 483 93 852
1:1 Statens skolverk 87 - 6 608 30 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 254 243 2 757 924 4 917
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 2 561 - 1 3 903
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 18 18 220 163 750
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 0 2 121 110 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 093 673 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 - 533 4 807
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 257 66 1 989 451 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 1 181 102 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 1 334 16 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 196 16 1 366 103 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 205 12 1 380 25 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 199 15 1 383 96 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 147 9 989 18 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 14 1 143 86 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 150 7 1 012 14 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 132 10 919 66 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 103 4 703 11 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 146 10 1 019 70 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 5 606 10 1 056
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 10 990 20 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 812 103 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 158 15 1 044 45 1 834
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 357 52 2 191 156 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 21 - 772 1 097 - 189 1 511
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 1 596 32 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 419 - 16 3 897 262 7 146
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 5 - 3 832 - 99 1 117
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 548 177 11 281 708 19 713
1:2 Statens skolinspektion 39 2 249 11 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 65 13 428 28 770
1:4 Sameskolstyrelsen 6 0 33 0 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 2 120 - 8 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 2 2 116 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 1 46 - 3 110
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 1 13 1 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 - 8 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 1 1 49 - 5 163
1:16 Bidrag till vissa studier 0 0 3 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 10 75 14 139
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 4 90 3 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 22 3 108 10 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 464 27 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 447 35 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 37 2 246 3 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 445 40 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 156 4 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 696 48 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 209 0 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 5 520 36 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 29 5 174 6 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 56 8 377 37 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 4 157 4 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 622 50 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 25 3 154 5 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 172 18 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 1 62 1 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 404 34 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 14 3 80 3 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 125 3 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 31 1 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 10 71 19 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 4 24 0 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 5 336 31 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 3 55 3 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 41 3 283 22 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 3 55 4 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 5 309 29 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 1 65 1 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 4 266 25 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 10 4 51 4 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 39 4 267 23 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 5 46 5 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 4 214 27 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 1 35 2 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 4 248 25 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 3 48 3 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 105 6 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 41 1 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 7 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 84 4 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 12 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 279 22 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 13 5 60 6 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 23 2 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 13 0 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 276 19 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 0 69 26 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 369 - 5 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 5 99 0 183
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 21 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 31 0 57
3:7 Kungl. biblioteket 27 - 18 240 - 4 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 1 27 2 50
3:9 Sunet 10 7 32 4 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 3 0 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 24 2 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 2 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 77 1 89
4:1 Internationella program 0 0 67 5 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 - 1 6 1 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0 0 22 - 7 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt