Juli 2021 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev 676 miljoner kronor i juli, vilket är 13 miljoner kronor (1,9 procent) högre än samma månad föregående år.

De största delarna av utgifterna inom området utgörs av studiemedel i form av studiebidrag och tilläggsbidrag för studerande med barn (509 miljoner kronor) samt studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan (4 miljoner kronor).

Hittills i år uppgår utfallet för utgiftsområdet till 14 715 miljoner kronor. Det är 1 418 miljoner kronor (10,7 procent) högre än motsvarande period 2020. Det högre utfallet avser främst de generella studiebidragen som ökar till följd av att antalet studerande som fått utbetalningar av generellt bidrag ökat. Det beror bland annat på fler utbildningsplatser inom ett flertal skolformer. Till en mindre del beror det också på att prisbasbeloppet för 2021 är 300 kronor högre än 2020 och uppgår till 47 600 kronor.

Utgiftsområdet påverkas även 2021 av åtgärder och regelförändringar med anledning av sjukdomen covid-19. Bland annat slopat fribelopp inom studiemedlen under hela 2021. Fribeloppet inom studiestartsstödet var borttaget under 2020, men under 2021 gäller ordinarie regler.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
15 Studiestöd 676 13 14 715 1 418 28 804
1:1 Studiehjälp 4 2 2 684 61 4 389
1:2 Studiemedel 509 33 10 137 1 266 20 681
1:3 Avsättning för kreditförluster 52 - 4 985 35 2 060
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 18 - 28 84 - 54 100
1:7 Studiestartsstöd 17 7 258 122 542
1:8 Centrala studiestödsnämnden 71 3 512 - 4 927
Övriga anslag 4 0 57 - 7 106
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 0 0 34 - 2 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 0 15 - 5 27
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 9 0 17
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt