Juli 2021 Utgiftsområde 13: Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Utgiftsområdet omfattar nyanlända invandrares etablering, diskriminering, jämställdhet och åtgärder mot segregation.

Utfall för utgiftsområdet Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Miljoner kr

Utfallet för Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering blev i juli 518 miljoner kronor, vilket är 224 miljoner kronor (30,2 procent) lägre än i juli 2020.

Utfallet för de första sju månaderna uppgår till 4 105 miljoner kronor, vilket är 1 710 miljoner kronor (29,4 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det är framför allt utgifter inom anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande som blivit lägre och beror på att det totala antalet flyktingar som kommunerna ersätts för har minskat med 41,2 procent. Schablonersättningarna har minskat med 925 miljoner kronor och ersättningarna för ensamkommande barn och unga med 731 miljoner kronor.

Antal kommunmottagna juni 2021*
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna juni 1 058 676 382 56,5
- varav ens. barn och ungdomar** 45 111 -66 -59,5

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet för juli redovisas antalet kommunmottagna i juni.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Kommunmottagna m.m. jan-juni 2021*
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal kommunmottagna jan-juni 2021 6 190 6 374 -184 -2,9
- varav ens. barn och ungdomar** 373 1 040 -667 -64,1

* Statistiken redovisas med en månads eftersläpning det vill säga i utfallet i juli redovisas antalet kommunmottagna till och med juni.   

** Ensamkommande barn och ungdomar: I sammanställning över mottagna ensamkommande barn och ungdomar, finns även personer över 18 år. Främst är det personer över 18 år som har beslut om fortsatt vård efter att ha kommit som ensamkommande, men det kan även förekomma att det finns med andra personer som har/har haft god man tillförordnad av andra skäl.

Källa: Migrationsverket

Totalt antal mottagna som kommunerna fick ersättning för i juli 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Totalt antal mottagna*** 30 011 51 049 -21 038 -41,2
- varav ens. barn och ungdomar** 3 314 9 950 -6 636 -66,7

*** Avser antalet personer med beviljade uppehållstillstånd som kommunerna tagit emot de senaste 24 månaderna dvs. den period kommunerna får ersättning från staten.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 518 - 224 4 105 - 1 710 7 956
1:1 Etableringsåtgärder 0 - 62 110 - 30 172
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 385 - 206 2 944 - 1 708 6 195
1:3 Hemutrustningslån 3 0 20 - 7 172
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 106 41 355 21 574
Övriga anslag 24 3 676 15 843
2:1 Diskrimineringsombudsmannen 12 2 71 2 129
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 2 - 2 77 3 93
3:2 Jämställdhetsmyndigheten 8 3 43 3 76
3:3 Bidrag för kvinnors organisering 0 0 27 4 28
4:1 Åtgärder mot segregation 0 0 449 4 500
4:2 Delegationen mot segregation 2 0 9 - 2 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt