Juli 2021 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 961 miljoner kronor i juli, vilket är 42 miljoner kronor lägre jämfört med juli 2020.

Utfallet för de första sju månaderna uppgår till 21 042 miljoner kronor. Det är 374 miljoner kronor (1,7 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 961 - 42 21 042 - 374 37 716
1:1 Garantipension till ålderspension 1 167 - 26 8 222 - 211 14 141
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 775 - 50 5 528 - 360 9 343
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 877 25 6 137 128 10 274
1:4 Äldreförsörjningsstöd 99 2 698 16 1 190
1:5 Inkomstpensionstillägg 1 990
2:1 Pensionsmyndigheten 44 6 457 54 778
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt