Juli 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 9 029 miljoner kronor i juli, vilket är 2 420 miljoner kronor lägre jämfört med juli 2020. Det lägre utfallet avser framför allt anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Utfallet för perioden januari-juli uppgår till 70 079 miljoner kronor. Det är 1 485 miljoner kronor (2,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår till 25 225 miljoner kronor för perioden januari-juli. Det är 838 miljoner kronor (3,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror framför allt på den tillfälliga ersättningen för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna för denna typ av ersättning började gälla i april 2020.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Den tillfälliga ersättningen för försäkrade som fått ett karensavdrag samt förebyggande sjukpenning för riskgrupper ingår inte i beräkningen. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under juli.

Sjukpenningtalet för juli uppgår till 9,00 dagar, vilket är 4,5 procent lägre än sjukpenningtalet för juli 2020.

Sjukpenningtalet för kvinnor i juli var 81,6 procent högre än sjukpenningtalet för män. I juli 2020 var sjukpenningtalet för kvinnor 84,7 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår till 23 928 miljoner kronor för perioden januari-juli. Det är 1 108 miljoner kronor (4,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 1 403 miljoner kronor i juli, vilket är 2 342 miljoner kronor lägre jämfört med juli 2020. Det beror främst på den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som infördes 2020 med anledning av coronapandemin. Ersättningen beräknas för viss andel av den sjuklönekostnad som arbetsgivare har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i juli avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i juni. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i juli och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats arbetsgivarnas skattekonton i juli påverkar den kassamässiga korrigeringen.

För perioden januari-juli uppgår utfallet till 11 759 miljoner kronor. Det är 1 751 miljoner kronor (17,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Jämförelsen påverkas av att utfallet omfattar tillfällig ersättning för höga sjuklönekostnader under sju månader, medan motsvarande period för 2020 endast omfattar utfall för den tillfälliga ersättningen under två månader.

Riksdagen beslutade den 23 juni att den tillfälliga ersättningen för kostnader för sjuklön utöver det normala bör förlängas t.o.m. september 2021.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Juli 2021 Juli 2020 Förändring %
Samtliga 9,00 9,42 -4,5
- Kvinnor 11,68 12,3 -5,0
- Män 6,43 6,66 -3,5

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 029 - 2 420 70 079 1 485 117 330
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 361 62 25 225 838 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 363 - 159 23 928 - 1 108 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 199 - 15 1 414 - 107 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 96 16 1 642 63 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 403 - 2 342 11 759 1 751 19 850
2:1 Försäkringskassan 495 23 5 311 70 9 232
Övriga anslag 110 - 6 800 - 22 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 102 - 6 740 - 26 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 22 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 1 38 4 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt