Juni 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 676 miljoner kronor i juni, vilket är 19 miljoner kronor (2,7 procent) lägre än i juni 2020. Antalet asylsökande ökade med 25 procent i juni jämfört med samma period föregående år, dock från en relativt låg nivå.

Utfallet för de första halvåret uppgår till 4 368 miljoner kronor, vilket är 796 miljoner kronor (15,4 procent) lägre jämfört med det första halvåret 2020. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner har minskat med 465 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende har minskat med  66 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 32,0  procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 185 miljoner kronor.

Antal asylsökande m.m. juni 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande juni 942 755 187 24,8
- varav män (inkl. pojkar) 567 432 135 31,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 375 323 52 16,1
- varav ens. barn och unga 61 19 42 221,1

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-juni 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-juni 4 800 7 071 -2 271 -32,1
- varav män (inkl. pojkar) 3 027 4 279 -1 252 -29,3
- varav kvinnor (inkl. flickor) 1 773 2 792 -1 019 -36,5
- varav ens. barn och unga 193 250 -57 -22,8
- varav pojkar 135
- varav flickor 58

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-juni 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-juni 45 340 46 022 -682 -1,5
-varav asyl 5 635 5 105 530 10,4
-varav anhöriga till asylsökande 1 758 3 654 -1 896 -51,9
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 289 4 431 -2 142 -48,3
-varav arbetsmarknad 14 214 9 850 4 364 44,3
-varav anhöriga, arbetsmarknad 6 301 6 917 -616 -8,9
-varav övriga 3 344 4 505 -1 161 -25,8
-varav anhöriga, övriga 11 799 11 560 239 2,1

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i juni 2020
Juni 2021 Juni 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 24 456 35 939 -11 483 -32,0
- varav ensamkommande barn och unga 494 731 -237 -32,4

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 676 - 19 4 368 - 796 9 268
1:1 Migrationsverket 360 - 6 2 104 - 185 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 160 - 33 1 398 - 531 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 73 - 3 407 - 22 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 15 - 3 81 - 19 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 19 2 121 - 27 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 24 15 79 - 22 324
Övriga anslag 26 9 177 11 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 3 3 112 3 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 22 6 64 8 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt