Juni 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 1 128 miljoner kronor i juni. Det ska jämföras med utfallet i juni 2020 som var ett överskott på 2 650 miljoner kronor. Skillnaden beror främst på högre ränteutgifter för lån i svenska kronor samt högre valutakursförluster.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 159 miljoner kronor. Det är 7 547 miljoner kronor (97,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet förklaras främst av valutakursvinster samt lägre kursförluster.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden. Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursvinsterna för det första halvåret uppgår till 548 miljoner kronor, vilket är 4 116 miljoner kronor högre än motsvarade period 2020 då valutakursförlusterna uppgick till 3 568 miljoner kronor.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. För årets första sex månader uppgår kursförlusterna till 788 miljoner kronor, vilket är 3 131 miljoner kronor (79,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.  

Tabell 1: Räntor på statsskulden i juni 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall juni 2021 Utfall juni 2020 Skillnad juni 2021 - juni 2020 Utfall jan-juni 2021 Utfall jan-juni 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor -187 -699 512 6 421 6 487 -66
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -61 -75 14 725 1 175 -449
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -1 014 -896 -118 -5 960 -5 426 -535
Summa räntor -1 262 -1 670 408 1 186 2 236 -1 050
Räntor på in- och utlåning (*) -65 -157 91 -1 351 -2 072 721
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 130 -920 1 051 -548 3 568 -4 116
Kursförluster (+)/vinster (-) 41 96 -55 788 3 919 -3 131
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -1 156 -2 650 1 494 74 7 651 -7 576

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. - 1 128 1 522 159 - 7 547 165
1:1 Räntor på statsskulden - 1 156 1 494 74 - 7 576 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 28 28 85 31 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt