Juni 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 1 686 miljoner kronor i juni, vilket är 932 miljoner kronor högre jämfört med juni 2020. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:16 Klimatinvesteringar, 1:8 Klimatbonus samt 1:3 Åtgärder för värdefull natur.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 7 698 miljoner kronor. Det är 1 955 miljoner kronor (34,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det högre utfallet avser främst anslagen 1:8 Klimatbonus samt 1:3 Åtgärder för värdefull natur.

Utfallet för anslag 1:8 Klimatbonus uppgår till 2 036 miljoner kronor för det första halvåret. Det är 1 164 miljoner kronor (133,6 procent) högre än motsvarande period 2020. Anslagsposten används för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som köpt en ny klimatbonusbil.

Från och med den 1 april höjdes klimatbonusen för fordon med nollutsläpp. Om bilen är tagen i trafik från och med den 1 april är den högsta möjliga bonusen 70 000 kronor för rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp. För övriga bilar, till exempel laddhybrider, minskar bonusen för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret. Bonusen minskar med 583 kronor, från 45 000 kronor, för varje gram, för bilar tagna i trafik från och med den 1 april. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får minst 10 000 kronor i bonus. Bonus och maxbelopp beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag.

Utfallet för anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur uppgår till 1 580 miljoner kronor för årets första sex månader. Det är 679 miljoner kronor (75,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Utgifterna avser bland annat kostnader och bidrag för skötsel av skyddade områden, artbevarande och friluftsliv.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 1 686 932 7 698 1 955 16 299
1:1 Naturvårdsverket 63 8 321 6 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 63 29 165 - 3 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 159 133 1 580 679 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 8 - 24 310 - 60 1 147
1:8 Klimatbonus 405 241 2 036 1 164 2 910
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 83 35 600 - 121 1 405
1:14 Skydd av värdefull natur 154 63 620 86 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 461 383 743 257 1 915
1:19 Industriklivet 15 4 32 14 750
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 61 - 23 393 - 65 1 089
Övriga anslag 213 82 898 - 3 2 311
1:5 Miljöforskning 5 2 68 1 99
1:6 Kemikalieinspektionen 19 0 133 - 1 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 15 - 35 182 - 2 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 4 140 11 295
1:10 Klimatanpassning 4 - 1 39 - 3 118
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 5 1 18 - 42 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 3 1 20 - 4 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 31 11 127 - 3 252
1:17 Klimatpremier 87 87 98 24 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen 8 12 9 11 150
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 0 18 4 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 8 0 46 0 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt