Juni 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 616 miljoner kronor i juni, vilket är 10 miljoner kronor högre jämfört med juni 2020.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 8 384 miljoner kronor. Det är 237 miljoner kronor (2,8 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 616 10 8 384 - 237 17 534
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 349 13 6 898 44 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 47 - 3 285 - 14 586
1:11 Finansinspektionen 52 1 319 0 655
1:12 Riksgäldskontoret 28 - 3 165 0 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 62 7 325 20 758
Övriga anslag 79 - 6 391 - 53 966
1:1 Statskontoret 5 - 3 44 - 1 102
1:2 Kammarkollegiet 13 7 44 13 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 1 7 1 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 5 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 6 0 33 0 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 15 2 83 2 198
1:10 Bidragsfastigheter 25 0 114 2 341
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 5 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 5 - 2 14 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 1 42 0 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 12 0 - 74
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt