Juni 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 906 miljoner kronor i juni, vilket är 433 miljoner kronor lägre jämfört med juni 2020.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 13 966 miljoner kronor. Det är 1 911 miljoner kronor (15,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 906 - 433 13 966 1 911 22 720
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 10 - 364 2 471 1 533 3 280
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 199 157 988 - 165 1 782
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 34 - 12 781 13 1 127
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 45 25 565 285 881
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 62 - 8 156 2 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 114 - 5 647 - 26 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 2 287 89 297
10:1 Filmstöd 0 0 825 272 949
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 149 26 286 52 291
13:1 Stöd till idrotten 0 0 2 340 842 3 922
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 132 2 280 - 1 050 4 770
Övriga anslag 291 - 119 1 879 63 3 209
1:1 Statens kulturråd 11 5 37 7 67
1:3 Skapande skola 8 - 173 199 16 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 1 0 26 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 - 3 3 - 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 2 0 8 1 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 15 7 205 6 228
2:3 Statens musikverk 15 - 3 58 4 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 47 33 116 41 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 1 59 6 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 34 1 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 4 - 5 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 8 4 23 7 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 0 6 0 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 41 5 46
5:1 Konstnärsnämnden 1 - 1 8 - 1 23
6:1 Riksarkivet 49 37 248 31 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 22 1 138 7 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer - 8 - 8 8
8:3 Bidrag till vissa museer 1 - 10 80 12 92
8:4 Forum för levande historia 4 1 25 3 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 2 0 7 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 2 - 3 51 9 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 2 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 12 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 4 1 15 0 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 5 - 1 24 - 1 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 5 2 15 - 11 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn - 9 - 10 102 - 53 222
14:2 Bidrag till tolkutbildning 1 - 1 24 2 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 58 - 18 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 71 0 146 0 193
15:1 Spelinspektionen 7 - 1 36 - 1 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt