Juni 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utfallet för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 9 849 miljoner kronor i juni, vilket är 3 723 miljoner kronor lägre jämfört med juni 2020. Det lägre utfallet avser framför allt anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 61 051 miljoner kronor. Det är 3 905 miljoner kronor (6,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår till 21 864 miljoner kronor för det första halvåret. Det är 776 miljoner kronor (3,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror framför allt på den tillfälliga ersättningen för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna för denna typ av ersättning började gälla i april 2020.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Den tillfälliga ersättningen för försäkrade som fått ett karensavdrag samt förebyggande sjukpenning för riskgrupper ingår inte i beräkningen. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under juni.

Sjukpenningtalet för juni uppgår till 9,00 dagar, vilket är 4,9 procent lägre än sjukpenningtalet för juni 2020.

Sjukpenningtalet för kvinnor i juni var 81,6 procent högre än sjukpenningtalet för män. I juni 2020 var sjukpenningtalet för kvinnor 85,0 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår till 20 565 miljoner kronor för årets första sex månader. Det är 949 miljoner kronor (4,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader blev 1 557 miljoner kronor i juni, vilket är 3 592 miljoner kronor lägre jämfört med juni 2020. Det beror främst på den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som infördes 2020 med anledning av coronapandemin. Ersättningen beräknas för viss andel av den sjuklönekostnad som arbetsgivare har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i juni avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i maj. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i juni och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats arbetsgivarnas skattekonton i juni påverkar den kassamässiga korrigeringen.

Under maj beslutade Försäkringskassan om ersättningar på totalt 1 515 miljoner kronor till 48 166 arbetsgivare. Det ska jämföras med beslut om ersättningar på totalt 4 963 miljoner kronor till 73 476 arbetsgivare i maj 2020

För det första halvåret uppgår utfallet till 10 356 miljoner kronor. Det är 4 093 miljoner kronor (65,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det förklaras främst av att utfallet omfattar tillfällig ersättning för höga sjuklönekostnader under sex månader, medan jämförelseperioden under 2020 endast omfattar utfall för den tillfälliga ersättningen under en månad.

Riksdagen beslutade den 23 juni att den tillfälliga ersättningen för kostnader för sjuklön utöver det normala bör förlängas t.o.m. t.o.m. september 2021.

Sjukpenningtalet, antal dagar
Juni 2021 Juni 2020 Förändring %
Samtliga 9,00 9,46 -4,9
- Kvinnor 11,68 12,36 -5,5
- Män 6,43 6,68 -3,7

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 849 - 3 723 61 051 3 905 117 330
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 678 - 13 21 864 776 41 449
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 398 - 150 20 565 - 949 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 200 - 14 1 214 - 92 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 108 19 1 546 47 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 557 - 3 592 10 356 4 093 19 850
2:1 Försäkringskassan 795 33 4 816 46 9 232
Övriga anslag 113 - 6 690 - 17 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 105 - 6 639 - 20 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 19 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 5 0 33 3 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt