Maj 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 620 miljoner kronor i maj, vilket är 158 miljoner kronor (20,3 procent) lägre än i maj 2020. 

Utfallet för de första fem månaderna uppgår till 3 692 miljoner kronor, vilket är 777 miljoner kronor (17,4 procent) lägre jämfört med de första fem månaderna 2020. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner minskade med 424 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende minskade med 74 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 30,3 procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 180 miljoner kronor.

Antal asylsökande m.m. maj 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande maj 753 736 17 2,3
- varav män (inkl. pojkar) 489 423 66 15,6
- varav kvinnor (inkl. flickor) 264 313 -49 -15,7
- varav ens. barn och unga 24 13 11 84,6

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-maj 2020
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-maj 3 837 6 316 -2 479 -39,2
- varav män (inkl. pojkar) 2 454 3 847 -1 393 -36,2
- varav kvinnor (inkl. flickor) 1 383 2 469 -1 086 -44,0
- varav ens. barn och unga 134 231 -97 -42,0
- varav pojkar 93
- varav flickor 41

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-maj 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-maj 32 498 37 813 -5 315 -14,1
-varav asyl 4 215 4 386 -171 -3,9
-varav anhöriga till asylsökande 1 444 3 206 -1 762 -55,0
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 163 3 604 -1 441 -40,0
-varav arbetsmarknad 8 229 8 651 -422 -4,9
-varav anhöriga, arbetsmarknad 5 064 6 022 -958 -15,9
-varav övriga 1 506 2 303 -797 -34,6
-varav anhöriga, övriga 9 877 9 641 236 2,4

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i maj 2020
maj 2021 maj 2021 Förändring Förändring % Förändring %
25 387 36 419 -11 032 -30,3 -30,3
485 765 -280 -36,6 -36,6

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 620 - 158 3 692 - 777 9 268
1:1 Migrationsverket 356 - 31 1 744 - 180 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 148 - 100 1 238 - 498 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 72 - 12 334 - 19 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 13 - 2 66 - 15 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 17 - 5 103 - 29 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 7 - 6 55 - 38 324
Övriga anslag 8 - 1 151 1 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 109 0 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 7 - 1 42 1 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt