Maj 2021 Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget består av premiepensionssystemet (premiepensionen) och fördelningssystemet (inkomstpensionen och tilläggspensionen). I den allmänna ålderspensionen ingår även garantipensionen för dem som saknar eller har låg inkomstgrundande pension. Utgifterna för garantipension belastar statens budget och redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

Utfall för Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten

Miljoner kr

Utfallet för Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget uppgick till 27 637 miljoner kronor i maj. Det är 427 miljoner kronor (1,6 procent) högre än i maj 2020.

Hittills i år uppgår utgifterna till 137 968 miljoner kronor, vilket är 1 982 miljoner kronor (1,5 procent) högre än motsvarande period föregående år.

För 2021 har inkomst- och tilläggspensionerna räknats upp med 0,5 procent. Att pensionsutgifterna ökar mer beror framför allt på att antalet pensionärer med inkomstgrundad ålderspension ökar.

Ålderspensionssystemet, miljarder kronor
Utfall
maj 2021
Förändring jämfört
med maj 2020
Utfall
jan–maj 2021
Förändring jämfört
med jan–maj 2020
SB + ÄB
2021
Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten 27,6 0,4 138,0 2,0 336,4
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt