Maj 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utgifterna för Statsskuldsräntor m.m. blev 6 646 miljoner kronor i maj. Det är 772 miljoner kronor högre jämfört med maj 2020. Det högre utfallet avser främst ränteutgifter för lån i svenska kronor.

För perioden januari-maj uppgår utgifterna till 1 287 miljoner kronor. Det är 9 069 miljoner kronor (87,6 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden.

Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utfallet för räntor på lån i svenska kronor under perioden januari-maj uppgår till 6 609 miljoner kronor. Det är 578 miljoner kronor (8,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursvinsterna för perioden januari-maj uppgår till 679 miljoner kronor, vilket är 5 167 miljoner kronor högre än motsvarade period 2020 då valutakursförlusterna uppgick till 4 488 miljoner kronor.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. För perioden januari-maj uppgår kursförlusterna till 746 miljoner kronor, vilket är 3 076 miljoner kronor (80,5 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.  

Tabell 1: Räntor på statsskulden i maj 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall maj 2021 Utfall maj 2020 Skillnad maj 2021 - maj 2020 Utfall jan-maj 2021 Utfall jan-maj 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor 6 969 6 052 918 6 609 7 187 -578
Räntor på lån i utländsk valuta (*) -37 201 -238 786 1 249 -463
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -459 -432 -27 -4 946 -4 530 -416
Summa räntor 6 473 5 821 652 2 448 3 906 -1 457
Räntor på in- och utlåning (*) -40 -263 223 -1 286 -1 916 630
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 176 173 2 -679 4 488 -5 167
Kursförluster (+)/vinster (-) 38 144 -106 746 3 822 -3 076
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter 6 646 5 874 772 1 230 10 301 -9 070

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. 6 646 772 1 287 - 9 069 165
1:1 Räntor på statsskulden 6 646 772 1 230 - 9 070 10
1:2 Oförutsedda utgifter 0 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 1 0 57 4 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt