Maj 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 854 miljoner kronor i maj, vilket är 130 miljoner kronor (18,0 procent) högre än i maj 2020.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 4 093 miljoner kronor, vilket är 377 miljoner kronor (8,4 procent) lägre än samma period 2020. Det beror främst på att utfallen inom anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med totalt 726 miljoner kronor jämfört med samma period 2020. Utgifterna för anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar verkar åt det andra hållet och har ökat med 171 miljoner kronor hittills i år jämfört med samma period 2020. Utgifterna för anslagen 1:10 Gårdsstöd m.m. och 1:23 Sveriges lantbruksuniversitet är 65 respektive 66 miljoner kronor högre hittills i år jämfört med motsvarande period 2020.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 854 130 4 093 - 377 23 652
1:1 Skogsstyrelsen 43 4 220 4 545
1:2 Insatser för skogsbruket 11 0 74 - 1 725
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 45 41 224 171 393
1:8 Statens jordbruksverk 49 - 8 281 18 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 93 89 218 65 7 159
1:14 Livsmedelsverket 25 4 121 9 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 162 - 25 834 - 343 4 921
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 104 - 35 561 - 383 4 541
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 6 - 1 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 893 66 2 170
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 64 17 246 7 696
Övriga anslag 79 30 417 11 1 368
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 0 64 0 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 10 - 1 52 0 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 1 5 0 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 27 1 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 1 5 2 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 3 3 12 - 13 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 0 5 - 5 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 13 7 35 - 1 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 25 16 45 - 31 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 2 2 42 - 2 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 1 1 2 - 1 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 2 2 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 1 43 - 1 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 4 - 1 73 57 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 1 1 6 6 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt