Maj 2021 Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård

Utgiftsområdet omfattar områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Myndigheter som finansieras inom området är bland annat Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Utfall för utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård

Miljoner kr

Utfallet för Allmän miljö- och naturvård blev 924 miljoner kronor i maj. Det är 111 miljoner kronor (13,7 procent) högre än i maj 2020.

Utgifterna för anslaget 1:8 Klimatbonus blev 349 miljoner kronor i maj, vilket är 209 miljoner kronor (149,0 procent) högre jämfört med samma månad föregående år. Anslagsposten används för utbetalning av bidrag till fysiska och juridiska personer som köpt en ny klimatbonusbil.

Från och med den 1 april höjdes klimatbonusen för fordon med nollutsläpp. Om bilen är tagen i trafik från och med den 1 april är den högsta möjliga bonusen 70 000 kronor för rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp. För övriga bilar, till exempel laddhybrider, minskar bonusen för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret. Bonusen minskar med 583 kronor, från 45 000 kronor, för varje gram, för bilar tagna i trafik från och med den 1 april. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får minst 10 000 kronor i bonus. Bonus och maxbelopp beräknas på olika sätt för privatpersoner och företag. Den 1 april ändrades också utsläppsgränserna för vilka fordon som ska få en högre malusskatt. Transportstyrelsen administrerar både bonus- och malussystemet.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 012 miljoner kronor, vilket är 1 023 miljoner kronor (20,5 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på högre utgifter för anslaget 1:8 Klimatbonus. Hittills i år har bonuspremier betalats ut för 44 108 klimatbonusbilar, vilket kan jämföras med helåret 2020, då bonus betalades ut för totalt 57 137 bilar. Det beror också på att utgifterna för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur är 546 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utgifterna avser kostnader och bidrag för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m., och uppgår till 1 421 miljoner kronor hittills i år.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
20 Allmän miljö- och naturvård 924 111 6 012 1 023 16 299
1:1 Naturvårdsverket 51 - 4 257 - 2 608
1:2 Miljöövervakning m.m. 38 22 101 - 31 508
1:3 Åtgärder för värdefull natur 110 75 1 421 546 1 972
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 22 - 4 302 - 37 1 147
1:8 Klimatbonus 349 209 1 631 923 2 910
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 13 - 22 517 - 157 1 405
1:14 Skydd av värdefull natur 95 - 72 466 23 1 686
1:16 Klimatinvesteringar 37 - 38 282 - 126 1 915
1:19 Industriklivet 5 - 2 17 10 750
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 78 - 12 332 - 42 1 089
Övriga anslag 126 - 41 685 - 85 2 311
1:5 Miljöforskning 23 23 63 0 99
1:6 Kemikalieinspektionen 24 5 114 0 281
1:7 Avgifter till Internationella organisationer 14 - 49 167 33 272
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 23 4 116 6 295
1:10 Klimatanpassning 5 - 1 35 - 2 118
1:12 Insatser för internationella klimatinvesteringar 1 - 24 13 - 43 250
1:13 Internationellt miljösamarbete 1 - 1 16 - 5 47
1:15 Havs- och vattenmyndigheten 19 - 3 97 - 15 252
1:17 Klimatpremier 3 3 12 - 62 270
1:18 Stöd för gröna och trygga samhällen - 1 - 1 0 - 1 150
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv 4 3 15 4 175
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 9 1 39 0 101
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt