Maj 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 177 miljoner kronor i maj, vilket är 4 miljoner kronor (0,3 procent) högre än i maj 2020.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 6 768 miljoner kronor, vilket är 247 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än samma period 2020. Det beror främst på att utfallet för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 235 miljoner kronor lägre hittills i år jämfört med samma period 2020. Under 2020 betalades ett kapitaltillskott ut till den Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 177 4 6 768 - 247 17 524
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 929 27 5 549 32 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 46 - 6 238 - 11 586
1:11 Finansinspektionen 52 0 267 - 1 655
1:12 Riksgäldskontoret 28 1 137 3 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 0 2 - 235 133
1:15 Statens servicecenter 55 4 263 13 758
Övriga anslag 67 - 22 312 - 48 956
1:1 Statskontoret 8 1 39 2 102
1:2 Kammarkollegiet 7 1 31 6 75
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter 1 - 1 5 1 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 4 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 27 0 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 14 1 68 0 188
1:10 Bidragsfastigheter 21 - 1 89 2 341
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 4 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 2 2 10 5 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 0 34 - 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 27 0 - 62
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt