Maj 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 4 205 miljoner kronor i maj, vilket är 2 024 miljoner kronor (92,8 procent) högre än i maj 2020. Det är framför allt utgifterna inom anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och 13:1 Stöd till idrotten som blev 1 610 miljoner kronor respektive 1 020 miljoner kronor högre i maj jämfört med maj 2020.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 13 059 miljoner kronor, vilket är 2 344 miljoner kronor (21,9 procent) högre än samma period 2020.

Att utgifterna är högre beror främst på att utgifterna för anslagen 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete och anslaget 13:1 Stöd till idrotten som tillsammans är 1 897 miljoner kronor. Det är  842 miljoner kronor högre  jämfört med perioden januari–maj 2020.

Inom ramen för bidrag till kulturverksamheten utgör utgifter för krisstöd med anledning av den pågående coronapandemin den största utgiftsökningen jämfört med maj 2020. Statens kulturråd har i denna omgång av krisstödsutbetalningar prioriterat centrala aktörer inom respektive konstområde som säkrar produktion och arbetstillfällen. Det högst beviljade beloppet var på 59 miljoner och gick till Live Nation Sweden AB som är Sveriges största arrangör av konserter, turnéer och evenemang.

Inom ramen för stöd till idrotten har Kammarkollegiet betalat ut 1 020 miljoner kronor till Sveriges Riksidrottsförbund för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för idrottsverksamheter i landet på grund av spridningen av sjukdomen covid-19. Sveriges Riksidrottsförbund har i sin tur uppdrag att hantera och fördela ut kompensationsstöd till idrottsrörelsen.

Anslagen 1:2 och 13:1 har i ändringsbudget anvisats ytterligare 1 198 och 1 355 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av spridningen covid-19.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 4 205 2 024 13 059 2 344 21 330
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 2 051 1 610 2 461 1 897 2 787
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 34 - 315 788 - 322 1 759
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 52 26 747 25 1 127
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 250 203 519 260 771
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 5 4 94 10 288
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 106 8 533 - 21 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 92 90 286 90 297
10:1 Filmstöd 215 215 825 272 825
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 1 0 138 26 291
13:1 Stöd till idrotten 1 020 1 020 2 340 842 3 322
14:1 Bidrag till folkbildningen 0 - 1 037 2 280 - 918 4 770
Övriga anslag 379 200 1 588 182 3 169
1:1 Statens kulturråd 7 3 26 2 67
1:3 Skapande skola 190 190 191 188 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 - 1 24 6 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 3 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 6 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 3 - 5 191 - 1 228
2:3 Statens musikverk 14 6 43 6 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 15 - 1 70 9 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 11 2 48 5 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 0 28 1 71
4:1 Statens konstråd 1 - 2 4 - 4 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 4 1 15 3 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 0 0 6 0 14
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 4 1 41 5 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 7 0 23
6:1 Riksarkivet 45 5 199 - 6 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 1 116 6 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 29 24 78 21 92
8:4 Forum för levande historia 5 2 21 2 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 5 1 13
9:2 Stöd till trossamfund 1 0 49 12 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 10 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 2 - 1 11 - 1 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 18 0 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 1 - 1 10 - 14 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 1 - 26 111 - 43 182
14:2 Bidrag till tolkutbildning 2 1 23 3 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 0 0 58 - 18 100
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 75 0 193
15:1 Spelinspektionen 6 0 29 0 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt