Maj 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 5 214 miljoner kronor i maj. Det är 309 miljoner kronor (5,6 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det lägre utfallet förklaras främst av lägre utbetalningar av statsbidrag inom anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet.

För perioden januari-maj uppgår utfallet för utgiftsområdet till 37 015 miljoner kronor, vilket är 3 300 miljoner kronor (9,8 procent) högre än samma period föregående år.

Utfallet för anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling uppgår till 3 093 miljoner kronor hittills i år, vilket är 1 329 miljoner kronor (75,3 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Statsbidraget används bland annat till personalinsatser, kompetensutveckling och elevhälsa i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet.

Utfallet för anslagen 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning samt 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning uppgår till 1 815 miljoner kronor respektive 1 463 miljoner kronor för perioden januari-maj. Det är 629 respektive 340 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på pågående expansion av yrkeshögskolan.

Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 1 065 miljoner kronor till och med maj i år. Det är 651 miljoner kronor (157,5 procent) högre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på en tillfällig förstärkning av lärosätenas forskningsresurser för att minska effekterna av utebliven privat forskningsfinansiering till följd av coronapandemin.

Anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation har anvisats totalt ytterligare 150 miljoner kronor i ändringsbudget 2021. Dels för att möjliggöra uppföljningsstudier av vacciner mot covid-19, dels för att möjliggöra kunskap och forskning inom området långtidscovid.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet är noll kronor hittills i år, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan upphörde vid halvårsskiftet 2020 och i någon mån ersattes av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 5 214 - 309 37 015 3 300 93 852
1:1 Statens skolverk 94 - 20 422 17 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 15 - 458 1 451 39 4 917
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 911 - 1 3 903
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 3 1 107 50 750
1:13 Bidrag till lärarlöner 0 - 10 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 0 0 3 093 1 329 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 629 4 807
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 275 60 1 463 340 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 844 73 2 043
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 953 11 2 335
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 974 72 2 347
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 979 11 2 407
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 987 67 2 376
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 702 8 1 725
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 815 60 1 967
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 718 6 1 760
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 656 47 1 579
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 500 5 1 219
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 727 49 1 748
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 430 4 1 056
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 702 9 1 731
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 580 73 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 739 25 1 834
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 299 13 1 543 85 3 837
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 58 54 1 065 651 1 511
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 1 140 23 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 415 - 65 3 038 269 7 146
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 88 - 55 542 - 45 1 117
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 479 53 8 120 388 19 713
1:2 Statens skolinspektion 37 4 177 6 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 61 6 300 5 770
1:4 Sameskolstyrelsen 0 - 6 21 - 2 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 0 120 - 6 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 0 - 32 59 - 33 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 2 0 24 1 110
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 9 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 1 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 3 3 26 - 1 163
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 52 3 139
2:1 Universitetskanslersämbetet 13 0 63 - 1 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 13 - 3 69 5 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 331 20 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 319 25 768
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 175 1 429
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 318 28 765
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 109 1 282
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 497 34 1 213
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 149 0 386
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 371 26 893
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 120 1 319
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 267 24 658
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 110 1 284
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 444 36 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 108 1 277
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 123 13 295
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 44 0 109
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 288 24 694
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 55 0 151
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 89 2 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 22 0 55
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 51 8 123
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 17 - 3 42
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 240 22 578
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 37 0 105
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 202 16 486
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 37 0 108
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 220 21 531
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 46 1 115
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 190 17 458
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 34 0 102
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 190 16 461
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 29 0 98
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 152 19 370
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 24 0 66
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 177 17 428
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 32 0 93
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 75 4 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 22
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 29 1 70
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 13
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 60 3 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 22
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 199 16 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 39 0 124
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 16 1 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 9 0 24
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 198 15 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 0 0 67 28 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 1 369 - 5 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 - 2 74 - 3 183
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 15 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 0 21 0 57
3:7 Kungl. biblioteket 36 - 3 174 6 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 4 0 20 0 50
3:9 Sunet 13 16 18 - 1 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 0 0 2 1 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 3 0 13 1 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 1 1 1 1 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 3 1 73 1 89
4:1 Internationella program 0 - 16 27 - 18 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 0 0 19 - 8 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt