April 2021 Utgiftsområde 8: Migration

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör utlänningars rätt att resa in i och vistas i Sverige samt frågor som rör mottagande av asylsökande.

Utfall för utgiftsområdet Migration

Miljoner kr

Utfallet för Migration blev 733 miljoner kronor i april, vilket är 186 miljoner kronor (20,2 procent) lägre än i april 2020. 

Utfallet för de första fyra månaderna uppgår till 3 072 miljoner kronor, vilket är 620 miljoner kronor (16,8 procent) lägre jämfört med de första fyra månaderna 2020. Ersättningarna till asylsökande, kommuner och regioner minskade med 336 miljoner kronor och Migrationsverkets utgifter för asylsökandes boende minskade med 62 miljoner kronor. Det beror på att antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem har minskat med 28,8 procent. Det lägre antalet mottagna förklarar också varför utgifterna för Migrationsverkets förvaltning minskat med 149 miljoner kronor.

Antal asylsökande m.m. april 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Antalet asylsökande april 706 782 -76 -9,7
- varav män (inkl. pojkar) 456 485 -29 -6,0
- varav kvinnor (inkl. flickor) 250 297 -47 -15,8
- varav ens. barn och unga 27 26 1 3,8

Källa: Migrationsverket

Antal asylsökande januari-april 2020
2021 2020 Förändring Förändring %
Antal asylsökande januari-april 3 078 5 580 -2 502 -44,8
- varav män (inkl. pojkar) 1 960 3 424 -1 464 -42,8
- varav kvinnor (inkl. flickor) 1 118 2 156 -1 038 -48,1
- varav ens. barn och unga 113 218 -105 -48,2
- varav pojkar 80
- varav flickor 33

Källa: Migrationsverket

Beviljade uppehållstillstånd januari-april 2021
2021 2020 Förändring Förändring %
Beviljade uppehållstillstånd jan-april 25 843 31 327 -5 484 -17,5
-varav asyl 3 184 3 700 -516 -13,9
-varav anhöriga till asylsökande 1 141 2 674 -1 533 -57,3
-varav barn födda i Sverige till föräldrar med PUT 2 061 2 934 -873 -29,8
-varav arbetsmarknad 6 535 7 362 -827 -11,2
-varav anhöriga, arbetsmarknad 3 944 5 186 -1 242 -23,9
-varav övriga 1 267 1 567 -300 -19,1
-varav anhöriga, övriga 7 711 7 904 -193 -2,4

Källa: Migrationsverket

Boende i Migrationsverkets mottagningssystem i april 2021
April 2021 April 2020 Förändring Förändring %
Boende i Migrationsverkets mottagningssystem 26 260 36 893 -10 633 -28,8
- varav ensamkommande barn och unga 508 817 -309 -37,8

Källa: Migrationsverket

Utgiftsområde 8 Migration, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
8 Migration 733 - 186 3 072 - 620 9 268
1:1 Migrationsverket 352 - 17 1 389 - 149 4 421
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 256 - 156 1 091 - 398 2 880
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål 69 1 263 - 6 771
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål 14 - 2 53 - 13 227
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 22 - 12 85 - 24 362
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 12 - 1 48 - 31 324
Övriga anslag 9 2 143 2 283
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 0 0 109 0 128
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar 8 2 34 2 155
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt