April 2021 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst räntor på statsskulden, men också Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. I utgiftsområdet ingår även ett särskilt anslag för oförutsedda utgifter. Utgifterna inom utgiftsområdet ingår inte under utgiftstaket för staten. Regeringen får, enligt 3 kap. 9 § budgetlagen (2011:203), besluta att anslag för räntor på statsskulden samt andra utgifter för upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden.

Utfall för utgiftsområdet Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kr

Utfallet för Statsskuldsräntor m.m. blev ett överskott på 771 miljoner kronor i april. Det är en skillnad på 909 miljoner kronor jämfört med april 2020 då utgifterna uppgick till 138 miljoner kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre valutakursförluster.

För perioden januari-april uppgår utfallet till ett överskott på 5 359 miljoner kronor. Det är en skillnad på 9 840 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020 då utgifterna uppgick till 4 481 miljoner kronor.

Utfallet för utgiftsområdet består till största delen av anslag 1:1 Räntor på statsskulden.

Tabell 1 visar räntorna på statsskulden fördelade på anslagets komponenter.

Utfallet för räntor på lån i svenska kronor under perioden januari-april uppgår till ‑361 miljoner kronor. Det är en skillnad på 1 495 miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2020, då utfallet uppgick till 1 135 miljoner kronor.

Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet tecknades. Valutakursvinsterna för perioden januari-april uppgår till 854 miljoner kronor, vilket är 5 169 miljoner kronor höge än motsvarade period 2020 då valutakursförlusterna uppgick till 4 315 miljoner kronor.

Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än marknadsräntan vid återköpstillfället. För perioden januari-april uppgår kursförlusterna till 709 miljoner kronor, vilket är 2 970 miljoner kronor (80,7 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.  

Tabell 1: Räntor på statsskulden i april 2021 jämfört med motsvarande period 2020, fördelning på anslagets komponenter, miljoner kronor
Utfall april 2021 Utfall april 2020 Skillnad april 2021 - april 2020 Utfall jan-april 2021 Utfall jan-april 2020 Skillnad 2021-2020
Räntor på lån i svenska kronor -376 -365 -11 -361 1 135 -1 495
Räntor på lån i utländsk valuta (*) 12 172 -159 823 1 048 -225
Över- (-)/underkurser (+) vid emission -374 -390 16 -4 487 -4 098 -389
Summa räntor -738 -584 -153 -4 025 -1 915 -2 110
Räntor på in- och utlåning (*) -109 -310 201 -1 246 -1 652 407
Valutakursförluster (+)/vinster (-) 62 890 -827 -854 4 315 -5 169
Kursförluster (+)/vinster (-) 11 139 -128 709 3 679 -2 970
Övrigt 0 0 0 0 0 0
Summa ränteutgifter -773 135 -908 -5 416 4 426 -9 842

(*) Räntor på lån till Riksbanken och till andra länder redovisas i tabellen på samma sätt som annan utlåning. Det innebär att utgiftsräntor ingår i posten Räntor på lån i utländsk valuta medan inkomsträntor ingår i posten Räntor på in- och utlåning. Nettoutfallet på anslaget påverkas inte av dessa räntor.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
26 Statsskuldsräntor m.m. - 771 - 909 - 5 359 - 9 840 165
1:1 Räntor på statsskulden - 773 - 908 - 5 416 - 9 842 10
1:2 Oförutsedda utgifter - 2 - 2 10
1:3 Riksgäldskontorets provisionsutgifter 2 1 57 4 145
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt