April 2021 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, landsbygd, livsmedel, djur, skog och jakt samt rennäring och andra samiska näringar. Utgiftsområdet omfattar även verksamhet inom utbildning och forskning.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel uppgick till 812 miljoner kronor i april, vilket är 41 miljoner kronor (4,8 procent) lägre än i april 2020.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 239 miljoner kronor, vilket är 508 miljoner kronor (13,5 procent) lägre än samma period 2020. Det beror främst på att utfallen inom anslagen 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur har minskat med totalt 666 miljoner kronor jämfört med samma period 2020. Utgifterna för anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar verkar åt det andra hållet och har ökat med 130 miljoner kronor hittills i år jämfört med samma period 2020.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 812 - 41 3 239 - 508 22 581
1:1 Skogsstyrelsen 45 - 4 177 0 545
1:2 Insatser för skogsbruket 14 - 3 63 - 1 360
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 38 20 179 130 133
1:8 Statens jordbruksverk 59 20 231 26 614
1:10 Gårdsstöd m.m. 3 - 2 125 - 24 7 159
1:14 Livsmedelsverket 24 1 97 5 270
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 180 - 24 672 - 318 5 310
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 151 - 45 457 - 348 3 732
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 3 3 5 - 1 250
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 179 13 715 53 2 144
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 54 2 182 - 10 696
Övriga anslag 63 - 21 338 - 19 1 368
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 13 0 51 0 161
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 11 1 42 1 128
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 1 - 2 3 - 2 10
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 27 1 53
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 3 1 4 2 12
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 0 0 9 - 16 137
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 - 2 3 - 5 31
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 11 3 22 - 8 167
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 6 - 23 21 - 47 194
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 40 - 3 43
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 - 3 1 - 2 14
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 - 2 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 10 - 1 40 1 129
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 0 1 0 1
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 3 1 69 59 107
1:27 Åtgärder för beredskap inom livsmedels- och dricksvattenområdet 3 3 5 5 29
1:28 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 30
1:29 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2021–2027 120
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt