April 2021 Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för allmän offentlig förvaltning, inklusive finansförvaltning och finansiell tillsyn m.m., utgifter för de statliga tjänstepensionerna, statistik, fastighetsförvaltning och offentlig upphandling.

Utfall för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning

Miljoner kr

Utfallet för Samhällsekonomi och finansförvaltning blev 1 686 miljoner kronor i april, vilket är 21 miljoner kronor (1,2 procent) lägre än i april 2020.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 5 590 miljoner kronor, vilket är 251 miljoner kronor (4,3 procent) lägre än samma period 2020. Det lägre utfallet beror främst på att utfallet för anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter är 235 miljoner kronor lägre hittills i år jämfört med samma period 2020. Under 2020 betalades ett kapitaltillskott ut till den Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB).

Från och med budgetåret 2021 redovisas utgifterna för Myndigheten för digital förvaltning inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och på anslagen 2:6 Myndigheten för digital förvaltning samt 2:7 Digital förvaltning istället för inom detta utgiftsområde.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 686 - 21 5 590 - 251 17 502
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 1 437 6 4 620 5 14 107
1:9 Statistiska centralbyrån 49 - 4 192 - 5 586
1:11 Finansinspektionen 53 - 1 215 - 1 655
1:12 Riksgäldskontoret 29 1 109 2 330
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 0 - 1 2 - 235 110
1:15 Statens servicecenter 56 7 208 9 761
Övriga anslag 62 - 27 245 - 26 954
1:1 Statskontoret 8 - 2 31 1 102
1:2 Kammarkollegiet 6 1 24 5 73
1:3 Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter - 2 - 2 4 2 20
1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 0 0 0 0 2
1:6 Finanspolitiska rådet 1 0 3 0 11
1:7 Konjunkturinstitutet 5 0 22 - 1 67
1:8 Ekonomistyrningsverket 13 - 1 55 - 2 188
1:10 Bidragsfastigheter 23 - 5 68 3 341
1:13 Bokföringsnämnden 1 0 3 1 14
1:16 Finansmarknadsforskning 0 0 7 3 40
1:17 Upphandlingsmyndigheten 7 - 2 27 - 1 96
1:18 (2020) Myndigheten för digital förvaltning 0 - 16 0 - 35
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt