April 2021 Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområdet omfattar utgifter för bl.a. folkbildning, ungdomsfrågor, det civila samhället, idrott, trossamfund, teater, dans och musik samt museer och utställningar.

Utfall för utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid

Miljoner kr

Utfallet för Kultur, medier, trossamfund och fritid blev 2 497 miljoner kronor i april, vilket är 512 miljoner kronor (17,0 procent) lägre än i april 2020.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 8 854 miljoner kronor, vilket är 319 miljoner kronor (3,7 procent) högre än samma period 2020. Det beror främst på att utgifterna för anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete är 288 miljoner kronor högre.

Utfallet för anslaget 13:1 Stöd till idrotten uppgår hittills i år till 1 321 miljoner kronor, vilket är 178 miljoner kronor lägre än samma period 2020.

Anslagen 1:2 och 13:1 har i ändringsbudget anvisats ytterligare 1 220 och 1 355 miljoner kronor för att mildra de ekonomiska konsekvenserna med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 2 497 - 512 8 854 319 21 110
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 14 12 410 288 2 809
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 380 378 754 - 8 1 759
2:1 Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner 30 - 390 695 - 2 1 127
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 44 5 270 57 771
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 2 2 89 6 268
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 0 0 460 0 460
8:1 Centrala museer: Myndigheter 112 - 16 427 - 28 1 466
8:2 Centrala museer: Stiftelser 2 - 125 194 0 297
10:1 Filmstöd 0 - 3 610 57 825
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 0 0 137 26 291
13:1 Stöd till idrotten 493 - 495 1 321 - 178 3 322
14:1 Bidrag till folkbildningen 1 140 60 2 280 120 4 560
Övriga anslag 280 59 1 209 - 18 3 157
1:1 Statens kulturråd 2 - 4 19 - 1 67
1:3 Skapande skola 0 0 1 - 1 201
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 2 0 22 8 45
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 0 0 3 1 10
1:7 Myndigheten för kulturanalys 1 0 5 0 17
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 15 7 187 4 228
2:3 Statens musikverk 5 - 2 29 0 123
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 12 8 54 10 201
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier 10 1 37 3 127
3:3 Institutet för språk och folkminnen 6 1 22 0 71
4:1 Statens konstråd 1 - 1 3 - 2 11
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 3 1 11 2 68
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 0 5 0 12
4:4 Bidrag till bild- och formområdet 0 0 37 4 46
5:1 Konstnärsnämnden 2 0 6 0 23
6:1 Riksarkivet 38 2 154 - 11 441
7:1 Riksantikvarieämbetet 21 4 95 5 289
7:4 Bidrag till arbetslivsmuseer 0 0 8
8:3 Bidrag till vissa museer 2 - 31 50 - 3 92
8:4 Forum för levande historia 4 - 1 16 1 60
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 0
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 1 0 4 0 13
9:2 Stöd till trossamfund 25 7 48 12 107
11:1 Sändningar av TV Finland 0 0 9 - 1 9
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 0 0 1 0 3
11:3 Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet 0 0 0 0 0
11:4 Statens medieråd 2 0 8 1 24
11:5 Stöd till taltidningar 3 - 1 8 0 45
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 4 0 15 0 52
12:3 Särskilda insatser inom ungdomspolitiken 0 0 0 0 2
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 3 - 1 9 - 13 102
13:3 Stöd till friluftsorganisationer 0 0 48 - 3 48
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 0 0 15 0 15
13:5 Insatser för den ideella sektorn 84 82 110 - 17 132
14:2 Bidrag till tolkutbildning 5 2 21 2 55
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen 21 - 16 58 - 18 140
14:4 Särskilt utbildningsstöd 0 0 75 0 193
15:1 Spelinspektionen 5 - 1 23 0 76
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt