April 2021 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev 6 244 miljoner kronor i april. Det är 830 miljoner kronor (11,7 procent) lägre än motsvarande period 2020. Det lägre utfallet förklaras främst av lägre utbetalningar av statsbidrag inom anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Det kan bero på en betalningsförskjutning, då utfallet i mars 2021 var högre jämfört med mars 2020.

För perioden januari-april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 31 801 miljoner kronor, vilket är 3 609 miljoner kronor (12,8 procent) högre än samma period föregående år. Det beror bland annat på att utfallet för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet är högre i år, vilket främst beror på utbetalningar av den så kallade ”skolmiljarden”. Det är en tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet under 2021 i syfte att bidra till att kommuner och enskild verksamhet har förutsättningar att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pågående coronapandemi. Medel fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. I februari utbetalades 500 miljoner kronor och resterande 500 miljoner kronor ska betalas ut i juni.

Utfallet för anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling är också högre hittills i år. Utfallet uppgår till 3 092 miljoner kronor, vilket är 1 328 miljoner kronor (75,3 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Utfallet för anslagen 1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning samt 1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning uppgår till 1 815 miljoner kronor respektive 1 189 miljoner kronor för perioden januari-april. Det är 629 respektive 280 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Det beror bland annat på pågående expansion av yrkeshögskolan.

Utfallet för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor uppgår till 1 007 miljoner kronor till och med april i år. Det är 597 miljoner kronor (145,8 procent) högre än motsvarande period föregående år, vilket främst beror på en tillfällig förstärkning av lärosätenas forskningsresurser för att minska effekterna av utebliven privat forskningsfinansiering till följd av coronapandemin.

Anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation har anvisats totalt ytterligare 150 miljoner kronor i ändringsbudget 2021. Dels för att möjliggöra uppföljningsstudier av vacciner mot covid-19, dels för att möjliggöra kunskap och forskning inom området långtidscovid.

Utfallet för anslaget 1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet är noll kronor hittills i år, vilket är 985 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Det beror på att satsningen Statsbidrag för lågstadiet i grundskolan upphörde vid halvårsskiftet 2020 och i någon mån ersattes av satsningar som finansieras av anslaget 1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.  

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
16 Utbildning och universitetsforskning 6 244 - 830 31 801 3 609 92 234
1:1 Statens skolverk 103 11 328 37 1 157
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 410 39 1 435 497 4 797
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 0 1 911 - 1 3 903
1:13 Bidrag till lärarlöner - 10 - 10 4 875
1:15 Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling 449 - 1 315 3 092 1 328 6 230
1:17 Statligt stöd till vuxenutbildning 0 0 1 815 629 3 660
1:19 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 282 63 1 189 280 3 635
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 169 15 675 58 2 025
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 191 2 762 9 2 286
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 195 14 780 58 2 339
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 196 2 783 9 2 349
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 197 13 789 54 2 368
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 561 7 1 684
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 163 12 652 48 1 957
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 144 1 575 5 1 724
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 131 9 525 37 1 575
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 100 1 400 4 1 199
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 145 10 582 39 1 745
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 86 1 344 4 1 033
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 140 2 561 7 1 684
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 116 15 464 59 1 393
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 148 5 591 20 1 773
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 324 23 1 245 72 3 774
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 53 46 1 007 597 2 231
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 228 4 912 18 2 734
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 477 30 2 623 334 7 146
1:11 (2020) Fler anställda i lågstadiet 0 - 985
Övriga anslag 1 658 174 7 199 394 20 959
1:2 Statens skolinspektion 35 0 140 2 468
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 63 - 2 239 - 1 770
1:4 Sameskolstyrelsen 4 2 21 4 58
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 18 - 2 120 - 6 315
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 29 23 59 - 1 209
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 3 0 22 1 110
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 96 94 103 49 504
1:11 Skolforskningsinstitutet 2 0 7 0 25
1:12 Praktiknära skolforskning 0 0 9 1 19
1:14 Särskilda insatser inom skolområdet 1 1 23 - 4 163
1:16 Bidrag till vissa studier 1 0 2 0 18
1:18 Myndigheten för yrkeshögskolan 10 1 42 3 135
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 1 50 0 158
2:2 Universitets- och högskolerådet 15 5 55 8 243
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 66 4 265 16 795
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 5 255 20 766
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 35 0 140 1 419
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 6 254 22 763
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 87 0 262
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 99 7 398 27 1 193
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 30 0 119 0 358
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 74 5 297 20 891
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 24 0 96 1 289
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 5 214 20 642
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 88 1 264
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 89 7 355 29 1 066
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 22 0 86 1 258
2:31 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 3 98 10 294
2:32 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 35 0 105
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 5 231 19 692
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 11 0 44 0 132
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 18 0 71 2 214
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 18 0 53
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 10 2 41 6 122
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 - 1 13 - 2 40
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 48 4 192 17 575
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 30 0 90
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 161 13 484
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 29 0 88
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 4 176 17 528
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 37 0 111
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 152 14 456
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 7 0 27 0 81
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 38 3 152 13 456
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 23 0 70
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 30 4 122 15 367
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 19 0 57
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 35 3 141 14 424
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 26 0 78
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 15 1 60 4 180
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 20
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 6 0 23 1 69
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 4 0 11
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 12 1 48 2 144
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 21
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 3 159 13 478
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 31 0 94
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 3 0 13 1 39
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 2 0 7 0 22
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 39 3 158 12 472
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet 3 1 67 28 73
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 - 32 369 - 6 420
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 16 - 1 58 - 1 183
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 41 5 454 10 1 117
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 12 1 41
3:6 Institutet för rymdfysik 5 1 16 0 57
3:7 Kungl. biblioteket 31 - 2 138 9 420
3:8 Polarforskningssekretariatet 8 5 17 0 50
3:9 Sunet 2 - 8 5 - 17 49
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning 1 0 1 1 5
3:11 Etikprövningsmyndigheten 2 0 10 0 44
3:12 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning 0 0 0 0 8
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 70 0 89
4:1 Internationella program - 1 0 28 - 2 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 27 - 3 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 3 0 11
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 19 - 7 52
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt