April 2021 Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområdet omfattar ersättningar vid sjukdom och funktionsnedsättning, bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning och bidrag för sjukskrivningsprocessen. Området omfattar även myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev 10 015 miljoner kronor i april, vilket är 1 123 miljoner kronor (12,6 procent) högre jämfört med april 2020. Det högre utfallet avser framför allt anslaget 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader.

För perioden januari‑april uppgår utfallet för utgiftsområdet till 41 622 miljoner kronor, vilket är 6 765 miljoner kronor (19,4 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år.

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Utfallet för anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgår till 14 589 miljoner kronor för perioden januari‑april. Det är 1 061 miljoner kronor (7,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror framför allt på den tillfälliga ersättningen för anställda som fått karensavdrag på sin sjuklön samt egenföretagare med karens i sjukperiodens början. De tillfälliga reglerna för denna typ av ersättning började gälla i april 2020.

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger hur många dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning som betalas ut per försäkrad i Sverige under ett år. Den tillfälliga ersättningen för försäkrade som fått ett karensavdrag samt förebyggande sjukpenning för riskgrupper ingår inte i beräkningen. Sjukpenningtalet beräknas som ett 12-månaders rullande värde och bör därför inte jämföras direkt med utgifterna för sjukpenning under april.

Sjukpenningtalet för april uppgår till 9,13 dagar, vilket är 2,5 procent lägre än sjukpenningtalet för april 2020. Sjukpenningtalet för kvinnor i april var 81,9 procent högre än sjukpenningtalet för män. I april 2020 var sjukpenningtalet för kvinnor 86,2 procent högre än sjukpenningtalet för män.

Aktivitets- och sjukersättningar

Utfallet för anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. uppgår till 13 759 miljoner kronor för perioden januari‑april. Det är 643 miljoner kronor (4,5 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det lägre utfallet beror främst på att många som uppbär sjukersättning har lämnat förmånen till följd av att de fyller 65 år.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Utfallet för anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader uppgår till 7 495 miljoner kronor för perioden januari‑april. Det är 6 386 miljoner kronor (575,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. Det högre utfallet förklaras främst av den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader som infördes 2020 med anledning av coronapandemin. Ersättningen beräknas för viss andel av den sjuklönekostnad som arbetsgivare har redovisat i arbetsgivardeklarationen. Ersättningen lämnas genom att arbetsgivarnas skattekonton krediteras och redovisningen mot anslaget görs månaden efter. Krediteringen redovisas på inkomsttitel 9693 Stöd, krediteringar på skattekonto. Utfallet för anslaget i april avser den ersättning som krediterats arbetsgivares skattekonton i mars. Skillnaden mellan det belopp som redovisats mot anslaget i april och den ersättning för höga sjuklönekostnader som krediterats arbetsgivarnas skattekonton i april påverkar den kassamässiga korrigeringen.

Riksdagen beslutade den 21 april att ersättningen för kostnader för sjuklön utöver det normala bör förlängas t.o.m. den 30 juni 2021.

Sjukpenningtalet, antal dagar
April 2021 April 2020 Förändring %
Samtliga 9,13 9,36 -2,5
- Kvinnor 11,86 12,25 -3,2
- Män 6,52 6,58 -0,9

Sjukpenningtalet är antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet registrerade försäkrade minus antal personer med hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Uppgifterna i tabellen är avrundade. Källa: Försäkringskassan

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB + ÄB
2021
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 10 015 1 123 41 622 6 765 108 900
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 3 716 - 353 14 589 1 061 40 369
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 3 413 - 156 13 759 - 643 40 473
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. 204 - 21 813 - 66 2 421
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen 76 4 1 312 59 2 442
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 1 675 1 663 7 495 6 386 12 500
2:1 Försäkringskassan 815 - 8 3 190 - 29 9 232
Övriga anslag 115 - 6 464 - 4 1 464
1:3 Merkostnadsersättning och handikappersättning 106 - 7 429 - 7 1 355
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet 3 0 13 0 37
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen 6 1 22 2 72
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt